Frågor och svar

Här följer frågor och svar om klimatkompensering.

1.    Vad är klimatkompensation?

De flesta verksamheter, produkter och tjänster medför utsläpp av växthusgaser. För att ta ansvar för dessa utsläpp kan företag eller privatpersoner kompensera för dessa genom klimatkompensering. Först ska mängden utsläpp beräknas och därefter ska åtgärder genomföras för att minska dem, men det kommer ändå troligtvis kvarstå en viss mängd utsläpp. För de kvarstående utsläppen kan man välja att klimatkompensera genom att genomföra åtgärder som minskar utsläpp någon annanstans, i motsvarande mängd. Pengarna för klimatkompensationen går till att bygga exempelvis vindkraftverk i utvecklingsländer. Detta innebär att behovet av att producera el från kolkraftverk minskar samtidigt som det bidrar till hållbar utveckling.

2.    Hur vet jag att pengarna gör någon nytta?

Pengarna går till att köpa klimatkompensation från utvalda Gold Standard CDM-projekt i Indien och Kina. Projekten heter Sri Balaji och Yinyi och de genererar förnybar energi, från biomassa (Sri Balaji) eller vindkraft (Yinyi). De aktuella projekten är alla så kallade CDM-projekt, det vill säga godkända av FN, och dessutom certifierade enligt miljörörelsens Gold Standard (se nedan).
   
Läs mer om projekten här:
Sri Balaji (nytt fönster)
Yinyi  (nytt fönster)

3.    Vad är CDM och Gold Standard?

CDM och Gold Standard är två olika certifieringar för klimatkompensation. CDM står för Clean Development Mechanism och är ett system framtaget av FN under Kyotoprotokollet. Systemet togs fram för att industriländerna på ett säkert sätt ska kunna ta sitt klimatansvar och hjälpa utvecklingsländerna ekonomiskt till hållbar utveckling.

Gold Standard är en kvalitetsmärkning utöver CDM som tagits fram av ett 80-tal internationella miljöorganisationer, däribland WWF International och Greenpeace International. Märkningen innebär ytterligare krav på socialt ansvarstagande, lokal förankring och hållbarhet.

4.    Vad kostar det att kompensera sitt koldioxidutsläpp?

Utsläppen från en flygresa varierar med resans längd och vilket flygplan som används, men som tumregel kan man säga att kostnaden för att kompensera en flygresa är mindre än 10 öre per km.

Här är några konkreta prisexempel för tur-och-retur resor, för klimatkompensation med Swedavias utvalda Gold Standard CDM-projekt:

  • Stockholm Arlanda Airport - Göteborg Landvetter Airport: cirka 50 kronor
  • Göteborg Landvetter Airport - London Heathrow: cirka 150 kronor
  • Stockholm Bromma Airport - Malmö Airport: cirka 60 kronor
  • Stockholm Arlanda Airport - New York: cirka 630 kronor

För varje köp får du ett certifikat, ett bevis på att klimatkompensationen har skett.

5.    Hur räknas utsläppen per resa?

Beräkningen sköts av Tricorona och sker i flera steg. Först beräknas avståndet (enligt storcirkelmetoden) för varje sträcka inklusive angivna mellanlandningar. Sedan, för varje sträcka, görs ett antagande för vilket slags flygplan som kan trafikera sträckan, baserat på sträckans längd. Genomsnittliga utsläppsfaktorer tas för det valda flygplanet från en databas framtagen av FOI på uppdrag av NTM, Nätverket för Transporter och Miljö, och multipliceras med det beräknade avståndet. NTM:s modell inkluderar utsläppsfaktorer både för startfasen (oberoende av sträckans längd) och för flygning i marschhöjd.

NTM-modellen räknar endast på koldioxid och inte på flygets andra utsläpp, som på höga höjder innebär ytterligare klimatpåverkan genom ozonbildning, molnbildning och så vidare. För att ta hänsyn till detta, multipliceras den del av flygets utsläpp som sker vid marschhöjd med en så kallad RFI-faktor (radiative forcing index). Faktorn som används är 2,7 vilken bygger på rapporter från IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) och ICAO (International Civil Aviation Organization). Därefter fördelas flygresans sammanlagda utsläpp mellan passagerarna baserat på antaganden för antal säten samt fyllnadsgrad.

6.    Vilka resor kan jag kompensera?

Flygkalkylatorn räknar på flygresor mellan alla flygplatser i världen.

7.    När kan jag klimatkompensera min resa?

Klimatkompensationen kan ske före eller efter resan, men ju tidigare resan kompenseras desto bättre för miljön.

8.    Hur fungerar det rent praktiskt?

När du flyger så släpps en viss mängd växthusgaser ut i atmosfären som bidrar till att värma upp jorden, något som på lång sikt innebär klimatförändringar som kan påverka oss alla negativt. När man klimatkompenserar försvinner inte växthusgaserna som aktiviteten gett upphov till, men genom att skapa nya klimatprojekt förhindrar kompensationen ny växthusgas från att släppas ut. För att ge ett exempel så bidrar klimatkompensation till att bygga vindkraftsparker där det annars hade stått kolkraftverk.

När du flyger går alltså pengarna till att köpa klimatkompensation i motsvarande mängd som resan släpper ut från ett klimatkompensationsprojekt som Swedavia har valt (se ovan). Klimatkompensation säkerställs genom FN:s CDM-system, och har följande steg:

  • Auktoriserade revisorer granskar projekten årligen och rapporterar till FN om hur mycket utsläpp som faktiskt undvikits med projektet i perioden.
  • FN utfärdar Certified Emissions Reductions (CER), ett slags bevis på uppnådd klimatnytta, till Tricorona. Varje CER har ett unikt serienummer som innebär att det kan spåras till projektet.
  • Tricorona makulerar motsvarande mängd certifikat i ett register som sköts av Energimyndigheten.

Pengarna för klimatkompensationen som sker här i Sverige möjliggör alltså att nya hållbara projekt kan fortsätta utvecklas i utvecklingsländer.

9.    Vad gör Tricorona?

Tricorona är en ledande aktör på att utveckla klimatkompensationsprojekt och erbjuda klimatkonsulttjänster till företag. Klimatkompensationsprojekten handlar främst om förnybar energiproduktion och energieffektiviseringar i utvecklingsländer, projekt som förändrar vardagen för miljontals människor genom bättre tillgång till energi, bättre hälsa genom minskade lokala föroreningar och nya arbetstillfällen.

10.    Klimatkompenserar Swedavia själv?

Vi är sedan 2006 klimatneutrala vilket innebär att vi arbetar systematiskt med att beräkna och minska våra utsläpp från vår egen verksamhet. Våra beräkningar följer GHG-protokollet och granskas av externa experter. Vi kompenserar sedan för de utsläpp som vi genom vidtagna åtgärder inte lyckats minska, och kompensationen sker genom de tre projekt som nämns ovan och som erbjuds som klimatkompensationsprojekt på denna webbplats.

Om du har frågor om klimatkompensationstjänsten, kontakta Tricorona.
E-post: mail@tricorona
Telefon: 08-506 885 00