På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Bullerisolering och bullerberäkningar

Arlanda följer upp miljöpåverkan i form av buller. Här hittar du information om bullerberäkningar och bullerisolering av bostäder.

Arlandas miljövillkor reglerar bland mycket annat hur lågt flygplanen får flyga över tätorter och vilka bullernivåer flygplatsens grannar får utsättas för. Ett villkor anger att Swedavia, som äger, driver och utvecklar Arlanda, är skyldiga att bullerisolera de hus som ligger i områden som exponeras för flygbuller över en viss nivå.

Läs mer om arbetet för att minska bullernivåerna under Miljö

Gränser för bullernivåer inomhus

I samband med byggnationen av bana 3 på Arlanda beslutade Koncessionsnämnden 1993 för första gången att åtgärder för bullerskydd skulle komma att behövas i vissa områden runt flygplatsen. Nya krav infördes sedan 1998 och 2003. I stort sett går kraven ut på att bullret inomhus, särskilt nattetid, inte får överskrida vissa nivåer.

Vilka bostäder bullerisoleras?

Grunden för bedömningen av vilka bostäder som ska bullerisoleras utgörs dels av gränskurvan för FBN 60 dB(A), dels i vilken mån en bostad utan åtgärd hindrar buller och dels hur ofta den maximala ljudnivån når gränserna minst 80 dB(A) respektive 70 dB(A) tre gånger per natt under minst 150 störningsnätter per år. Nivån 45 dB(A) är allmänt vedertagen som ”väckningsgräns”. Därför är målet för åtgärderna för bullerisolering att den maximala ljudnivån inomhus inte överstiger detta.

Naturvårdsverkets riktvärden

Ett av Naturvårdsverkets riktvärden för nybyggda bostäder är 70 dB(A) som maximal ljudnivå utomhus. En genomsnittlig bullernivå utomhus på 55 dB(A) från trafik anses som acceptabel när man planerar vägtrafik intill bostadsområden. Man har då räknat på ett medeldygn under ett genomsnittsår.

Trafikbullerundersökningar har visat att mellan 5 och 10 procent av de exponerade människorna upplever sig mycket störda vid en ljudnivå motsvarande FBN 55 dB(A). Runt Arlanda beräknas cirka 3 500 personer bo innanför kurvan för FBN 55 dB(A).

Kartan till höger visar FBN 55 dB(A)-kurvan runt Arlanda. Den inre kurvan visar FBN 60 dB(A) vilket är ett av miljödomstolens gränsvärden för bullerisolering. Den yttre kurvan, FBN 55 dB(A), är Arlandas tillståndsgivna bullerkurva.
Se kartan i stort format

Fakta om FBN

FBN är en förkortning av flygbullernivå och är en medelnivå per dygn där hänsyn tas till när på dygnet flygningarna sker. Kvällsflygningar mellan klockan 19 och 22 ges till exempel tre gånger högre vikt än dagsflygningar. Nattflygningar ges tio gånger högre vikt. FBN anges i enheten decibel, dB(A), och ofta som en kurva på en karta. En genomsnittlig bullernivå på 55 dB(A) från trafik anses acceptabel när man planerar vägtrafik nära bostadsområden.