På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Miljödomstolen sa ja till dammar

2011-05-26, kl. 15:40

Swedavia har nu fått beslut från mark och miljödomstolen att man får bygga nya säsongslagringsdammar vid bana 3. För att få plats med dammarna kommer Halmsjöbäcken att flyttas och få ett nytt läge intill väg 273.

De nya dammarna kommer tillsammans med de befintliga dammarna och våtmarkerna i området att bilda Halmsjöbäckens dagvattenanläggning. Syftet med anläggningen är att minska flygplatsens påverkan på dagvattnet och därmed bidra till en bättre vattenkvalité i Märstaån. Anläggningen kommer att hantera dagvatten från bana 3 som vintertid är påverkat av formiat som används för halkbekämpning av banorna. Formiat är lättnedbrytbart, men kan orsaka syrebrist om för stora mängder når sjöar och vattendrag.

De flesta remissinstanserna har redovisat en positiv inställning till anläggningen på grund av de miljöfördelar den kommer att medföra. Svensk Pilotförening (SPF) har dock redovisat farhågor för ökad förekomst av fåglar vilket skulle kunna utgöra en flygsäkerhetsrisk. Swedavia fäster precis som SPF stor vikt vid frågan och har därför anlitat särskild fågelexpertis för planering av anläggningen. Anläggningen kommer också att genomgå en säkerhetsanalys och i arbetet med denna har bland annat SPF bjudits in. Säkerhetsanalysen kommer att översändas till Transportstyrelsen (som är tillsynsmyndighet för flygsäkerhet) för acceptans.

Just nu påbörjas arbetet med säkerhetsanalysen och projektering och om allt går som planerat kan dammarna vara färdigställda vintersäsongen 2012/2013.