På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Åtgärder i flygtrafiken

Tillsammans med biltrafiken till och från flygplatsen är startande och landande flygplan den verksamhet som står för högst andel av flygplatsens koldioxidutsläpp. Lägre startavgifter för flygplan med renare motorer och gröna inflygningar är några av de åtgärder Swedavia arbetar med för att minska miljöpåverkan från flygtrafiken.

Gröna inflygningar – Green approach

Med gröna inflygningar minskar bullret, bränsleförbrukningen och därmed luftutsläppen. 8 av 10 inflygningar ska erbjudas gröna 2012.

Modernare flygplan betalar mindre

Ett sätt att minska utsläppen till luft är att Arlanda uppmuntrar flygbolagen att använda moderna flygplan som är bättre för miljön - startavgiften är lägre ju renare motorer ett flygplan har. Syftet är att påverka flygbolag med äldre plan eller gamla flygplansmotorer att byta ut dem till miljövänligare alternativ.

Generell fakta om utsläpp till luft

Det som flygmotorerna släpper ut är samma som vid all förbränning av fossilt bränsle: koldioxid, kväveoxider, kolväten, sot, partiklar, kolmonoxid och svaveldioxid.

Totalt i landet står vägtrafiken för cirka 38 procent av koldioxidutsläppen och för 40 procent av kväveoxidutsläppen. Flygtrafiken står för cirka 4,8 procent av koldioxidutsläppen och för 2 procent av kväveoxidutsläppen. Globalt sett står flygets koldioxid för ca 2 procent av de totala utsläppen. Övriga utsläppskällor är resten av transportsektorn, förbränning, industriprocesser med mera. Klimatpåverkan från flygtrafiken kan vara större än andelen av koldioxidutsläppen eftersom utsläppen sker på hög höjd.