På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Provtagning av lokala vattendrag

Arlanda tar kontinuerliga prover bland annat i Halmsjöbäcken, Kättstabäcken, Märstaån och Halmsjön.

Stockholm Arlanda Airport är belägen inom Märstaåns avrinningsområde. Flygplatsen avvattnas till två vattendrag, Kättstabäcken som rinner väster om flygplatsen och Halmsjöbäcken som rinner genom flygplatsområdet. Arlanda genomför kontinuerliga kontroller av vattnet i flygplatsens omgivning. Vart femte år undersöks dessutom bottenfaunan i vattendragen. Då undersöker man de vattenlevande smådjuren. Mängd och artsammansättning är en bra indikator på vattenkvalitet.

Utifrån bottenfaunaundersökningen kan den ekologiska statusen bedömas. God ekologisk status innebär att vattnet inte får uppvisa mer än små avvikelser från vad som betraktas som naturliga förhållanden för den typen av vatten i det aktuella området.

”Måttligt god” status 2008

En undersökning 1988 visade att Arlandas vatten var bland Europas mest förorenade vattendrag. Tack vare flera förbättringar - rening av vattnet, att urea ersatts med kaliumformiat och allt noggrannare uppsamling av glykol - visade undersökningen 2003 på en klar förbättring. 2008 års undersökning visade att den ekologiska statusen hade ökat i samtliga vattendrag. År 1988 var statusen ”dålig” och efter undersökningen 2008 bedömdes den vara ”måttligt god”.

Under 2008 identifierades vid en annan undersökning förekomst av kemikalien PFOS i bland annat Halmsjöns sediment. Ämnet har begränsad giftighet men är bioackumulerbart. Swedavia, tidigare LFV, har tagit initiativ till och finansierar ett 5-årigt forskningsprojekt, RE-PATH, som utförs av IVL Svenska Miljöinstitutet AB, för att utreda och kartlägga förekomsten av PFAS (perifluorinerade alkylsulfonater) i allmänhet och PFOS, i synnerhet samt utreda lämpliga åtgärder.

Grundvattnet kontrolleras

Fyra gånger per år sker provtagning i grundvattnet vid cirka 15 provtagningspunkter runt om på flygplatsen. Dessutom sker kontinuerlig provtagning vid samtliga reningsverk som finns på flygplatsen.

Vilka prover som ska tas, hur ofta de ska tas och vad som ska analyseras finns reglerat i flygplatsens kontrollprogram. Resultatet från alla provtagningar redovisas i dels specialrapporter, som avser en period eller område, dels i flygplatsens årliga miljörapport.

Prover tas också regelbundet i Halmsjön för att se hur sjön påverkas dels av den nya fjärrkylanläggningen som togs i drift 2001, dels av den övriga flygplatsverksamheten.

Arlanda har bland annat planer på att bygga fler reningsanläggningar på flygplatsen.