På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Ansökanshandlingar för nytt miljötillstånd

Här hittar du hela ansökan om ett nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport.

Ansökan, huvuddokument - pdf, 2,3 Mb (nytt fönster)

Bilaga 1 En samhällsanalys av Stockholm Arlanda Airport - pdf, 3 Mb (nytt fönster)
Bilaga 2 Gällande tillstånd och villkor för verksamheten vid Stockholm Arlanda Airport - pdf, 119 Kb (nytt fönster)
Bilaga 3 Beslut och domar som har meddelats för verksamheten vid Stockholm Arlanda Airport - pdf, 69 Kb (nytt fönster)
Bilaga 4 Samrådsredogörelse - pdf, 231 Kb (nytt fönster)

Kallelser och annonser - pdf, 19 Mb (nytt fönster)
Samrådsunderlag - pdf, 3 Mb (nytt fönster)
Minnesanteckningar från samrådsmöten - pdf, 80 Mb (nytt fönster)
Minnesanteckningar från samrådsmöten - pdf, 39 Mb (nytt fönster)
Minnesanteckningar från samrådsmöten - pdf, 88 Mb (nytt fönster)
Minnesanteckningar från samråd - pdf, 40 Mb (nytt fönster)
Skriftliga synpunkter från Länsstyrelsen i Stockholms län - pdf, 1 Mb (nytt fönster)
Skriftliga synpunkter från enskilda/allmänheten - pdf, 26 Mb (nytt fönster)
Skriftliga synpunkter från övriga statliga myndigheter - pdf, 10 Mb (nytt fönster)
Skriftliga synpunkter från kommuner - pdf, 13 Mb (nytt fönster)
Skriftliga synpunkter från organisationer och företag - pdf, 3 Mb (nytt fönster)

Teknisk beskrivning

TB del I Flygplats - pdf, 3 Mb (nytt fönster)
TB del I, bilaga 1 – Översiktskarta - pdf, 13 Mb (nytt fönster)
TB del I, bilaga 2 – Typflygplan - pdf, 370 Kb (nytt fönster)
TB del I, bilaga 3 – Utredning förlängning bana 3 - pdf, 320 Kb (nytt fönster)
TB del I, bilaga 3.1 – Teknisk utredning förlängning bana 3 - pdf, 349 Kb (nytt fönster)
TB del I, bilaga 3.2 – Översiktsplan - pdf, 219 Kb (nytt fönster)
TB del I, bilaga 3.3 – Längdprofil - pdf, 64 Kb (nytt fönster)
TB del I, bilaga 3.4 – Normalsektion - pdf, 69 Kb (nytt fönster)
TB del I, bilaga 3.5 – PM geoteknik och hydrogeologi - pdf, 2 Mb (nytt fönster)
TB del I, bilaga 3.6 – Bilagor till PM geoteknik och hydrogeologi - pdf, 576 Kb (nytt fönster)
TB del I, bilaga 3.7 – PM hydrologiska förhållanden i Halmsjön - pdf, 843 Kb (nytt fönster)
TB del I, bilaga 3.8 – PM biologiska effekter i Halmsjön - pdf, 264 Kb (nytt fönster)
TB del I, bilaga 3.9 – Tidsplan - pdf, 135 Kb (nytt fönster)
TB del I, bilaga 3.10 – Karta över Stockholm Arlanda Airport - pdf, 1 Mb (nytt fönster)
TB del I, bilaga 4 – Inläckage tunnlar - pdf, 766 Kb (nytt fönster)

TB del II Tillståndssökt flygvägssystem - pdf, 527 Kb (nytt fönster)
TB del II, bilaga 1 – Beskrivning av flygvägssystem - pdf, 7 Mb (nytt fönster)
TB del II, bilaga 2 – Omvärldsanalys - pdf, 2 Mb (nytt fönster)
TB del II, bilaga 3.1 – Möjlighet att lämna SID - pdf, 353 Kb (nytt fönster)
TB del II, bilaga 3.2 – Omvänt bananvändningsmönster - pdf, 1 Mb (nytt fönster)
TB del II, bilaga 3.3 – Parallella mixade operationer - pdf, 380 Kb (nytt fönster)
TB del II, bilaga 3.4 – Kurvade inflygningar - pdf, 620 Kb (nytt fönster)
TB del III Handlingsplan flygbuller Upplands Väsby - pdf, 544 Kb (nytt fönster)

Miljökonsekvensbeskrivning

Kap 0 Sammanfattning - pdf, 158 Kb (nytt fönster)
Kap 1 Orientering - pdf, 400 Kb (nytt fönster)
Kap 2 Omgivning - pdf, 2 Mb (nytt fönster)
Kap 3 Översikt över flygplatsens verksamhet - pdf, 279 Kb (nytt fönster)
Kap 4 Lokaliserings- och utformningsalternativ - pdf, 1 Mb (nytt fönster)
Kap 5 Flygbuller - pdf, 5 Mb (nytt fönster)

Bilaga MKB2.1 Planerade bebyggelseområden - pdf, 523 Kb (nytt fönster)
Bilaga MKB2.2 Detaljplaner inom FÖP - pdf, 196 Kb (nytt fönster)
Bilaga MKB5.1 HYENA-studien - pdf, 144 Kb (nytt fönster)
Bilaga MKB5.2 Miljömedicinsk bedömning - pdf, 130 Kb (nytt fönster)
Bilaga MKB5.3 Trafikfall alt. 1a - pdf, 2 Mb (nytt fönster)
Bilaga MKB5.4 Trafikfall alt. 1b - pdf, 79 Kb (nytt fönster)
Bilaga MKB5.5 Jämförelse mellan beräkningsmetoder - pdf, 207 Kb (nytt fönster)
Bilaga MKB5.6 Trafikfall mellanår (år 2020) - pdf, 341 Kb (nytt fönster)
Bilaga MKB5.7 Alt. 1b, bullernivåer och exponering - pdf, 810 Kb (nytt fönster)
Bilaga MKB5.8 Alt. 3b, bullernivåer och exponering - pdf, 478 Kb (nytt fönster)
Bilaga MKB5.9 Isoleringskriterier - pdf, 703 Kb (nytt fönster)
Bilaga MKB5.10 Mätning av flygbuller 2002-2009 - pdf, 177 Kb (nytt fönster)
Bilaga MKB5.11 Flygbullermätning år 2010 - pdf, 378 Kb (nytt fönster)

Bullerplanscher - pdf, 3 Mb (nytt fönster)

Kap 6 Utsläpp till luft - pdf, 2 Mb (nytt fönster)
Kap 7 Påverkan på vattensystem - pdf, 6 Mb (nytt fönster)
Kap 8 Övrig påverkan - pdf, 1 Mb (nytt fönster)

Bilaga MKB6.1 Beräkning av utsläpp till luft - pdf, 963 Kb (nytt fönster)
Bilaga MKB6.2 Handlingsplan utsläpp av koldioxid (regeringsuppdrag) - pdf, 803 Kb (nytt fönster)
Bilaga MKB6.3 Koppling mellan järnvägen och Arlanda - pdf, 7 Mb (nytt fönster)
Bilaga MKB6.4 Cancerogena ämnen - pdf, 232 Kb (nytt fönster)
Bilaga MKB8.1 Kemikalieförteckning - pdf, 167 Kb (nytt fönster)
Bilaga MKB8.2 Riskanalys kemikaliehantering - pdf, 383 Kb (nytt fönster)
Bilaga MKB8.3 Sanering av spill - pdf, 244 Kb (nytt fönster)
Bilaga MKB8.4 Riskanalys räddningstjänst - pdf, 2 Mb (nytt fönster)

Begrepp och förkortningar - pdf, 617 Kb (nytt fönster)

Komplettering

Komplettering av ansökan, huvuddokument - pdf, 129 Kb (nytt fönster)
Bilaga 1 – Yttrande Upplands-Bro kommun - pdf, 608 Kb (nytt fönster)
Bilaga 2 – Rättelse samrådspresentation, 3 och 4 december 2008 samt 22 januari 2009 - pdf, 204 Kb (nytt fönster)

Komplettering TB del I – Flygplats - pdf, 729 Kb (nytt fönster)
Komplettering TB del II – Tillståndssökt flygvägssystem - pdf, 2 Mb (nytt fönster)
Komplettering TB del II, bilaga 1 – LFV:s svar remissyttrande Upplands Väsby - pdf, 40 Kb (nytt fönster)
Komplettering TB del II, bilaga 2 – 01L - pdf, 8 Mb (nytt fönster)
Komplettering TB del II, bilaga 2 – 01R - pdf, 8 Mb (nytt fönster)
Komplettering TB del II, bilaga 2 – 08 - pdf, 8 Mb (nytt fönster)
Komplettering TB del II, bilaga 2 – 19L - pdf, 9 Mb (nytt fönster)
Komplettering TB del II, bilaga 2 – 19R - pdf, 9 Mb (nytt fönster)

Komplettering av MKB - pdf, 2 Mb (nytt fönster)
Komplettering av MKB, bilaga K6.1 – Handlingsplan utsläpp till luft - pdf, 2 Mb (nytt fönster)
Komplettering av MKB, bilaga K7.1 – Undersökning av arsenik i sediment - pdf, 2 Mb (nytt fönster)