Vi moderniserar flygplatsen

Nu moderniserar vi Bromma Stockholm Airport för en smidigare resa och trevligare upplevelse. Vi bygger på det som finns, de snabba flödena ska behållas och kommunikationerna till flygplatsen ska bli än bättre. Förbättringarna är i full gång – en ny ankomsthall, varsam upprustning av terminalen, bättre flöden för taxi och buss samt förberedelser för SL:s utbyggnad av tvärbanans Kistagren.

Ankomsthallen på Bromma Stockholm Airport.

Varför utvecklar vi Bromma just nu?

Bromma Stockholm Airport har varit i drift sedan 1936. För att kunna fortsätta ta emot nuvarande trafik och för att leverera den service som man förväntar sig av en modern cityflygplats, behöver flygplatsen utvecklas.

Bromma har inte renoverats i sin helhet sedan 1950-talet med undantag för en del upprustningar i början av 1990-talet. Flygplatsen behöver anpassas för att tillgodose verksamhetens behov av funktionella lokaler och bättre flöden för kollektivtrafik och taxi. Vi vill att alla som reser via Bromma ska uppleva en välkomnande, behaglig och välskött atmosfär. Därför bygger vi om, för att du ska få en ännu trevligare resa.

I förbättringarna ingår en ny ankomsthall, varsam upprustning av terminalen, optimering av flödet för taxi och buss samt att anpassa trafikflöden inför utbyggnaden av tvärbanans Kistagren. Arbetet kommer även att innebära en hel del miljöförbättringar genom att bland annat minska markbullernivåerna i bostadsområden och förbättra förutsättningarna för uppsamling av glykol.

Vision Bromma Stockholm Airport avgångshall

Vad ingår i utvecklingsprogrammen?


Terminal

Terminalen byggs om för att anpassas till dagens passagerarflöden, skapa en välkomnande och trevlig atmosfär för våra resenärer samt ge bra förutsättningar för våra restauranger och butiker.

Då stora delar av terminalen är byggnadsminnesmärkt måste vi vara försiktiga när vi bygger om. Bland annat går det inte att ändra på stommen som är byggd av stålbalkar från den gamla Tranebergsbron, den vingformade takkonstruktionen och hela fasaden. Det betyder att vi inte kan bygga ihop den nuvarande terminalen med den planerade ankomsthallen. 

I augusti 2017 stod den nya ankomsthallen klar och är nu i bruk. Vi har också byggt om den gamla ankomsthallen och även gjort en tillbyggnad till den befintliga. Den nya avgångshallen invigdes den 14 september 2018.

Den nya avgångshallen har utökats med 5 gater vilket innebär att vi nu har 13 stycken. Incheckningsdiskar och boardingdiskar inne i terminalen har fått nytt utseende. Renovering av säkerhetskontrollen är också klar vilket inneburit att den utökats och innefattar nu 6 passager. Vi har utökat taxfreebutiken och även café och restaurang har fått en större yta.


Kollektivtrafik och parkering

Vi bygger om för att optimera både för bilister och för kollektivresenärer. På framsidan av terminalen byggs en cykelparkering och nya parkeringsplatser för bilar planeras. Vi bygger också om hållplatserna för taxi- och busstrafiken utanför ankomsthallen. SL kommer att lägga ett nytt spår till sin Tvärbanelinje Kistagrenen, med ett stopp utanför flygplatsen. 


Bullerisolering

Vi upprättar och förstärker bullerskydd för att minska flygtrafikens bullerpåverkan på bostadsområden i närliggande miljö. Vi gör även bullerreducerande ingrepp på omkringliggande fastigheter. Förutom att vi driver bullerisoleringsprojektet är arbetet med att minska markbullret för närboende intill flygplatsen alltid en viktig fråga, även långsiktigt.

Är du granne, läs aktuell information här.


Flygplatsens driftområde

Vi utvecklar flygplatsens driftområde med fokus på mer hållbara lösningar och miljövänliga flöden.

En del av förändringarna är relaterade till att vi behöver flytta byggnader för att förbereda för Tvärbanans nya Kistagren. I samband med detta rivs den nuvarande brandstationen och en ny byggs.

På området vill vi även ha ett mer heltäckande operativt center, precis som i dag men med flygplatsens driftoperativa funktioner samlade. Vi passar på att skapa bra funktioner och bra arbetsplatser när vi ändå bygger om.


Apron

Apron är uppställningsplatser eller parkeringsplatser för flygplan. Nybyggnation och renovering har skett på området mellan terminal och flygplansavgångar, det vill säga pirerna och markytor.

Under 2017 färdigställdes de nya pirerna A och B vilket nu möjliggör att alla resenärer kan gå under tak från gate till flygplan. Avståndet mellan terminal och avgångar har ökat något men detta kompenseras av att miljön är betydligt trevligare än innan.

Förstärkning av marken på uppställningsplatserna sker och ny asfalt läggs.


Mediaförsörjning

Vi utvecklar och effektiviserar mediaströmmarna som går till och från flygplatsen. Exempel på media är elkraftsförsörjning, dataförsörjning, vatten och fjärrvärme.

Projektet är anknutet till och jobbar i anslutning med övriga projekt, detta innebär bland annat dragning av media vid exempelvis nyetablering av byggnader på flygplatsområdet och även vid ombyggnad av avgångs- och ankomsthall. En viktig del i arbetet är också att förbättra möjligheterna att omhänderta den glykol som används vid avisning av flygplanen.


Pågående arbeten

Området utanför terminalen 

SL:s anläggning av Tvärbanans Kistagren

På parkeringsområdet, utanför flygplatsen, pågår arbeten för att SL ska kunna anlägga Tvärbanans Kistagren. Just nu sker så kallad ledningsomläggning. Arbetet innebär att vissa ytor runt flygplatsinfarten begränsas. Vi gör vårt bästa för att detta ska ske så smidigt som möjligt.

Läs mer om Tvärbanans Kistagren här.

Områden som påverkas av ledningsomläggningen

  • Hyrbilsparkeringen tillfälligt flyttad
    Den tillfälliga hyrbilsparkeringen ligger på norra delen av parkeringsytan bredvid hotell och shoppingcenter.

  • Förbokad taxi
    För dig som förbokat taxi hittar du dem på en tillfällig parkeringsyta bredvid infartsvägen till flygplatsen, mitt emot busshållplatsen.

  • Tillfällig gångväg till shoppingcenter
    En tillfällig gångväg har upprättats mellan shoppingcentret, hotell och Tvärbanan. Denna gångväg väntas vara kvar till dess arbeten på området är avslutat. 

Flygplanens uppställningsplatser

Under våren och sommaren kommer arbetet med markomläggning på flygplanens uppställningsplatser att pågå. Detta kan medföra en del förhöjda ljudnivåer i närområdet.

Övrigt avslutade projekt

Banljussystem

Projektet innebar en uppgradering av flygplatsens banljussystem med installation av centrumlinjeljus på rullbanan och taxibanor. Vi har lagt en ny kanalisation för ljus, byggt ny banljusstation och installerat nya kraftsystem, styrsystem, nya skyltar och stoppbarer.

Manöverområde – 3C-certifiering

Projektet har inneburit åtgärder för att säkerställa certifiering av säkerhetsklassning 3C. Utformningen av flygplatsen är nu mer modern. Vi har uppgraderat flygplatsens taxibanor som flygplanen använder för att ta sig till och från start- och landningsbanorna. Dessa har ny flyttats och blivit bredare för att öka framkomlighet och smidighet.

Certifieringen innebär att Bromma kan fortsätta att ta emot nuvarande trafik samt nya moderna och miljösmarta flygplanstyper som ingår i samma kategori. Därmed säkerställer vi att vi långsiktigt kan bibehålla huvuduppdrag från regeringen med reguljärtrafiken, affärsflyget för Stockholm och statsflyget.

Läs mer om certifieringen här.