På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Bullerisolering

I april 2011 fick Bromma Stockholm Airport ett miljövillkor för bullerisolering av byggnader i flygplatsens närhet.

Swedavia utreder sedan dess årligen behovet av bullerisolering för de byggnader som utvändigt har en maximal bullernivå överstigande 80 dB(A) orsakat av flygtrafiken. Fastigheter som enligt fastighetsregistret innehåller en bostad, skola, daghem eller vårdinrättning utreds. För att en byggnad ska få isoleringsåtgärder ska medelljudnivån inomhus överstiga 30 dB(A).

Enligt villkoret ska åtgärderna på fastigheterna baseras på beräknade ljudnivåer. Förutsättningarna för beräkningarna har förändrats under arbetets gång. Den sista oktober 2011 fastställde Transportstyrelsen och Försvarsmakten i samråd med Naturvårdsverket en revidering av nu gällande beräkningsmetod för flygbuller. Denna revidering anger bland annat att hänsyn ska tas till terrängskillnader. Detta resulterar i att de beräknade ljudnivåerna förändras för vissa byggnader runt flygplatsen.

Swedavia har även genomfört en utredning för att få fram det specifika ljudspektrum (fördelning mellan högfrekvent och lågfrekvent ljud) som flygtrafiken vid Bromma flygplats orsakar. Hänsyn till detta tas när fastighetens bullerisoleringsförmåga fastställs.