På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Beräkning av buller utomhus

För att bestämma vilka byggnader som omfattas av villkoret genomförs årliga bullerberäkningar. Resultatet visas i karta med föregående års bullerkurva.

Enligt villkoret ska beräknade ljudnivåer, och inte ljudmätningar, användas för att bestämma isoleringsbehoven på fastigheter i flygplatsens närhet. Nya beräkningar tas fram varje år. Beräkningar görs av kurvor för maximal ljudnivå 80 dB(A), FBN 60 dB(A) (FBN = Flygbullernivå) samt medelljudnivåkurvor, så kallade Leq-kurvor, för att identifiera de hus som kvalificerar för bullerutredning och eventuella bullerisoleringsåtgärder.

Flygbuller beräknas varje år baserat på flygplansflottans exakta flygvägar och räknas fram i enlighet med en internationell modell efter årets slut. Beräkningarna genomförs enligt det sätt som myndigheterna (Naturvårdsverket, Transportstyrelsen och Försvarsmakten) i Sverige har angett. Myndigheterna har under hösten 2011 uppdaterat metodkraven vilket innebär att även hänsyn till terräng ska tas i beräkningen.

Kartorna till höger visar kurvan för maximal ljudnivå 80 dB(A) för ett årsmedeldygn samt medelljudnivåkurvor, Leq-kurvor, ned till ljudnivå 54 dB(A) för respektive års utfall.

För att beräkna dimensionering av åtgärdsbehov används vanligen ett standardspektrum som beskriver bullrets sammansättning baserat på buller från en trafiktyp. Brommas buller består av en 50-procentig blandning av jettrafik och propellertrafik. För att få ett ljudspektrum som är anpassat efter Brommas bullersituation har ett Brommaspecifikt ljudspektrum tagits fram då det beskriver bullersituationen på ett mer rättvist sätt.