På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Ingen åtgärd

Då inomhusnivån i en fastighet bedöms ligga i nivå med målvärdet 30 dB(A) eller under detta erbjuds inga bullerisolerande åtgärder på fastigheten.

I de fall där inomhusnivån i fastigheten ligger något över målnivån 30-31 dB(A) anser Swedavia inte att det i förhållande till kostnaden är miljömässigt motiverat att vidta åtgärder på fastigheten för att reducera inomhusnivån med 1 dB(A).

Utöver målvärdet på 30 dB(A) inomhus, enligt villkoret, ska alltid en bedömning göras av miljönyttan av en åtgärd i relation till kostnaden enligt 2 kapitlet 7§ Miljöbalken. I denna paragraf står angivet att ”Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

Att en rimlighetsbedömning ska göras mellan miljönyttan och kostnaderna framgår även av Miljööverdomstolens domskäl (sid 20-21) som anger att tillsynsmyndigheten har att göra denna rimlighetsbedömning i tvistiga fall. Tillsynsmyndighet är miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad.

Enligt villkoret ska flygplatsen årligen utvärdera behovet av bullerisoleringsåtgärder baserat på föregående års flygtrafik. Om bullerkurvorna växer eller förändras kan fastighet som ej åtgärdas nu komma att ha behov av åtgärder längre fram. Fastighetsägaren blir då kontaktad av Swedavia som även har en årlig redovisningsskyldighet till miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad.