På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Buller

Det finns två typer av buller från verksamheten på Bromma. Den ena är flygbuller som uppkommer i samband med flygplanens starter och landningar. Den andra kallas för markbuller och är det buller som uppstår när flygplan färdas på marken – taxar – till och från rullbanan. Till markbullret räknas också motorljud från flygplan på plattan och ljud från snöröjningsfordon eller andra servicefordon på flygplatsen.

Buller är den högst prioriterade miljöfrågan

Bromma är en cityflygplats och det innebär att det finns boende i närheten av flygplatsen som kan påverkas av verksamheten. Bullerfrågan är Brommas högst prioriterade miljöfråga och vi arbetar ständigt med att hitta möjligheter för att minska ljudnivåerna i närliggande bostadsområden. Bromma Stockholm Airport strävar därför efter att ha en bra dialog med våra närboende och genomför med jämna mellanrum grannmöten där det diskuteras vad flygplatsen kan göra för att minimera eventuella störningar.

I Brommas miljötillstånd finns angivet hur många decibel ett flygplan maximalt får låta för att få starta eller landa på flygplatsen. Detta kontrolleras genom att flygbolagen måste kunna visa upp ett så kallat bullercertifikat som är specifikt för flygplanet.

Nya flygplan som bullrar mindre

Flygbolaget BRA har också köpt in en ny flygplanstyp – CSerien – som kommer börja trafikera flygplatsen de närmsta åren och ersätta de nuvarande flygplanen av typen Avro RJ 100. De nya flygplanen kommer att bullra mindre, men även förbruka mindre flygbränsle vilket minskar flygplanens utsläpp av koldioxid.

För att få flyga från Bromma betalar flygbolagen en startavgift. En viss andel av startavgiften sätts utifrån hur mycket buller flygplanen alstrar till omgivningen. Ju mer buller ett flygplan alstrar desto högre blir startavgiften. Detta är ett sätt för Swedavia att påverka flygbolagen att använda flygplan som alstrar mindre buller. Bromma Stockholm Airport är den flygplats inom Swedavia som har högst bulleravgift.

Lösning för dämpning av markbuller

Förutom att vidta åtgärder för att minska ljudnivåerna vid själva bullerkällan arbetar Bromma med ett bullerisoleringsprojekt. Flygplatsen planerar även flera bulleravskärmningar för att minska markbullret till närliggande bostäder.

Bland annat pågår projektering på Bromma Stockholm Airport för uppförandet av en bullerskärm för dämpning av markbuller mot bostadsområdet Bromma Kyrka.