På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Kemikalier

Kemikalier som används på Bromma är till exempel glykol för avisning av flygplan, flygplans- och fordonsbränsle, fordonstvättmedel och hydrauloljor. Kemikalier kan ge upphov till utsläpp till mark och vatten men också utgöra en säkerhetsrisk för de som använder kemikalien.

Samtliga kemikalier som används på Bromma är registrerade i Swedavias kemikalieregister. I registret finns säkerhetsdatablad som anger hur varje kemikalie ska hanteras samt hur avfallshanteringen ska gå till.

Kemikalierevision genomförs årligen

På Bromma finns också en kemikaliegrupp som hanterar kemikalier och som gör samtliga inköp för att kemikaliehanteringen ska ske på ett kontrollerat sätt. Varje år genomförs en kemikalierevision på flygplatsen för att säkerställa att kemikalier förvaras och hanteras på ett säkert och miljöriktigt sätt.

Avisning av flygplan och halkbekämpning

De flesta utsläppen till vatten på flygplatsen sker på vintern när flygplan och banor, av flygsäkerhetsskäl, avisas och halkbekämpas. Flygplanen avisas med monopropylenglykol och vatten. När banorna halkbekämpas används formiat, vilket är ett sorts salt.

Monopropylenglykol och formiat har låg giftighet och är lätt nedbrytbara i naturen, men det går åt syre vid nedbrytningen och ämnena kan därför orsaka syrebrist i vattendrag om stora mängder släpps ut i vattendrag eller sjöar. Flygplatsen arbetar för att minska dessa utsläpp. Bromma provtar både dagvatten och spillvatten för att kontrollera våra utsläpp av syreförbrukande ämnen, metaller och andra organiska ämnen.