På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Vårens energikartläggning

Den 1 juni 2014 trädde lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL) i kraft. Lagen syftar till att främja förbättrad energieffektivitet och är en av de åtgärder som införs för att uppfylla kraven i EU:s energieffektiviseringsdirektiv. Enligt lagen ska en energikartläggning genomföras vart fjärde år.

Swedavia genomför under 2016 sin energikartläggning i egen regi, omfattande all energi som används till Swedavias egna byggnader, verksamheter och transporter. Den totala energianvändningen per flygplats har Swedavia redan god kännedom om. Det arbete som bedrivs nu innebär att varje flygplats inventerar vad energin används till uppdelat på kategorier såsom t.ex. värme, ventilation och belysning i terminaler, kontor, verkstäder och garage. El till bagagehantering, belysning rampyta, vägar och parkering, banljus- och inflygningssystem. Även drivmedel för Swedavias egna transporter ingår i kartläggningen. Utifrån inventeringen föreslås sedan ett antal energieffektiviseringsåtgärder. I anslutning till kartläggningen införs även ett certifierat energiledningssystem enligt ISO 50001:2011.

Elisabeth CelsingArbetet bedrivs i projektform och energikartläggningen och energiledningssystemet ska vara färdiga i slutet av 2016 då externa revisorer påbörjar granskning av underlaget. Under första kvartalet 2017 ska alla företag som berörs av lagen ha rapporterat till Energimyndigheten som är den myndighet i Sverige som har tillsynsansvaret för lagstiftningen.

Genom kartläggningen kommer vi få en bättre överblick av energianvändningen och möjlighet att spara ytterligare energi för att fortsätta uppnå Swedavias energimål om 2% energieffektivisering per år.

”Om du vill veta mer om energikartläggningen så är du välkommen att kontakta mig”, hälsar Elisabeth Celsing, som du når på 010-109 10 34 eller e-post elisabeth.celsing@swedavia.se .