På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Miljön på Kiruna Airport

Kiruna Airport arbetar för att minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan. Klimatfrågan är av central betydelse för flygets utveckling och minskade koldioxidutsläpp är ett av områdena som står i fokus där Swedavia, som äger och driver flygstationen, har en nollvision för de egna utsläppen på flygplatsen.

Miljön på Kiruna Airport

Kiruna Airports uppgift är att tillgodose de behov av flygresor och godstransporter som finns hos regionens medborgare och näringsliv. Årligen passerar cirka 250 000 resenärer flygplatsen. Kiruna Airport arbetar inom flera områden för att minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan, främst genom att minska utsläpp av koldioxid, minska övriga utsläpp till luft och vatten samt minimera kemikalieanvändningen och uppkomsten av avfall.

Under vintern 2014-2015 testades fossilfri diesel på Kiruna Airport med positiva resultat. Målsättningen med dessa tester är att helt övergå till fossilfri diesel.

Det är en självklarhet att följa gällande miljölagstiftning samt övriga tillämpliga nationella och internationella regler och krav. Swedavia ska även verka för att flygbuller och emissioner från flygverksamheten begränsas. För att detta ska uppnås arbetar Swedavia efter följande strategier:

  • Hänsynen till miljön ska genomsyra varje del av verksamheten och vägas in i beslut.
  • Klimatpåverkan är flygbranschens viktigaste miljöfråga och ska prioriteras i alla beslut och aktiviteter.
  • Swedavia ska ständigt energieffektivisera verksamheten och styra den mot en hållbar användning av resurser.
  • Swedavias medarbetare ska alla vara delaktiga i företagets miljöarbete och vara väl förtrogna med den relevanta lagstiftningen.
  • Swedavia ska bedöma och hantera verksamhetens miljörisker på ett systematiskt sätt.
  • Swedavia ska aktivt delta i det lokala, regionala, nationella och internationella arbetet i syfte att minska den negativa miljöpåverkan från flygbranschen och verka för en hållbar utveckling av flygplatserna.

Flygplatsen certifierat enligt högsta internationella nivå för tredje året i rad

Kiruna Airport vann år 2012 Tekniska verken i Kiruna AB:s årliga energi- och miljöpris för sitt målinriktade miljöarbete, då man sedan år 2005 minskat sina utsläpp av fossil koldioxid med över 70 procent. Under år 2013 certifierades Kiruna Airport för andra året i rad enligt högsta nivån, 3 +, i ACA, Airport Carbon Accreditation, som är en internationell standard för flygplatser. Certifieringen sker med utgångspunkt i ett koldioxid- och energiprogram där målet är att reducera utsläpp av fossil koldioxid.

Certifieringen innebär att flygplatsen är helt klimatneutral avseende utsläpp av koldioxid från den egna verksamheten. Den högsta nivån är dessutom ett kvitto på att flygplatsen arbetar aktivt tillsammans med övriga företag vid Kiruna Airport för att minska även deras koldioxidutsläpp. Under 2015 fick flygplatsen sin tredje ACA-certifiering.

Kontakt

Namn: Linda Tallmarker
Telefon: 010-109 46 16
E-post: linda.tallmarker@swedavia.se