På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Kiruna Airport inbjuder till samråd med allmänheten

Swedavia AB har för avsikt att ansöka om ett nytt miljötillstånd för verksamheten vid Kiruna Airport i enlighet med miljöbalkens bestämmelser. Ansökan är planerad att lämnas in till mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt i slutet av år 2014.

Ansökan om ett nytt miljötillstånd tar sikte på att säkra flygplatsverksamheten på lång sikt och innefattar en översyn av hela verksamheten med avseende på miljön. Den nya ansökan kommer bland annat att omfatta en översyn av flygvägssystemet, en förlängning av rullbanan med cirka 500 meter samt frågor om flygbuller, utsläpp till luft och hantering av dagvatten.

I arbetet med att ta fram en ansökan ingår att samråda, det vill säga informera och ta emot synpunkter från berörd kommun, myndigheter, organisationer, allmänhet med flera. Framförda synpunkter och hur de har beaktats sammanställs i en samrådsredogörelse som bifogas ansökan.

Vid samrådsmötet kommer Swedavia att översiktligt informera om det planerade innehållet i den kommande ansökan, bland annat kommer frågor kring flygvägar och flygplatsens miljöpåverkan vad avser buller, utsläpp till luft och utsläpp till vatten att diskuteras.

Samrådsmötet äger rum:

Tid: Tisdagen den 17 juni 2014, klockan 19.30–cirka 21.00
Plats: Kiruna Airport, avgångshallen

Swedavia har upprättat ett samrådsunderlag som övergripande beskriver flygplatsens lokalisering och dess verksamhet, den planerade verksamhetens utformning och omfattning samt den förutsedda miljöpåverkan. Samrådsunderlaget finns här till höger eller kan beställas hos Kiruna Airport på telefon 010-109 46 00.

Om du inte har möjlighet att närvara vid mötet kan du skriftligen lämna dina synpunkter till linda.tallmarker@swedavia.se eller till nedanstående adress senast den 15 augusti 2014.

Swedavia AB
Kiruna Airport
Att: Linda Tallmarker
Box 831
981 28 Kiruna