På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

En fossilfri framtid

Flygbranschen har på bara några decennier gjort stora framsteg för att minska utsläppen av fossil koldioxid från flygresor. På 40 år har flyget blivit 70 procent mer bränsleeffektivt och står idag för 2 procent av de globala utsläppen av fossil koldioxid. Men för att säkra en hållbar framtid behöver vi bli ännu bättre. Flyget behöver, precis som det globala samhället i stort, arbeta mot en fossilfri framtid.

En fossilfri framtid

En hel del kan vi på Swedavia göra själva. Vi är ett bolag med högt satta mål och ambitioner i vårt miljöarbete. Bland annat har vi ett mål om noll utsläpp av fossil koldioxid från vår egen verksamhet 2020. Dit är vi redan på god väg. Men vi ska också bidra till att den verksamhet som är knuten till vår egen också blir mer hållbar.

Vi ska fortsätta knyta ihop trafikslag och bidra till en ökad kollektivtrafik till och från flygplatserna och vi ska stödja flygbolagen i övergången till förnybara flygbränslen. På så vis kommer vi kunna erbjuda våra resenärer en helt fossilfri resa.

En grön växling – från fossilt till förnybart flygbränsle – är möjlig redan idag. Det rör sig inte om en utopi, hemmahörande i en avlägsen framtid. Tekniken finns, flygningar med förnybart bränsle sker idag regelbundet på ett fåtal ställen i världen. Det som saknas för att volymerna ska öka och bränslet ska börja användas av alla flygbolag är en storskalig produktion av förnybara flygbränslen till ett konkurrenskraftigt pris.

Ett fossilfritt inrikesflyg 2030

Genom att stimulera efterfrågan och säkerställa tillgången till förnybart flygbränsle kan vi bidra till förutsättningar för att bygga upp en storskalig produktion till ett konkurrenskraftigt pris. Då kan vi ha ett fossilfritt inrikesflyg i Sverige redan 2030.

För matematiken är enkel. Kostnaden för förnybart flygbränsle måste reduceras för att det ska bli ekonomiskt hållbart för flygbolagen att välja det klimatsmarta alternativet – ett alternativ som tillverkas av råvaror som till exempel skogavfall, alger eller matrester. Med rik tillgång på just skog och hav skulle Sverige dessutom kunna bli en betydande producent av förnybart flygbränsle. En sådan utveckling är miljömässigt nödvändig, kan skapa viktiga arbetstillfällen, ge oss ny kunskap och stärka den svenska ekonomin.

Hur ska vi nå målen?

För att kunna möta en ökad efterfrågan på effektiva flygförbindelser med en tydligt minskad klimatpåverkan krävs både satsningar på moderna flygplansflottor och en effektiv och säker försörjning av hållbara bränslen. Förnybart bränsle är en begränsad resurs och idag riskerar det flytande bränslet att användas främst till vägtrafik, där alternativ finns i form av gas och el, medan flyget, där inga alternativ finns, stängs ute från en viktig möjlighet till hållbar utveckling.

Vi på Swedavia kan göra mycket, men vi kan inte göra allt. Det krävs samarbete mellan politiken, näringslivet och civilsamhället. Du som privatperson kan också visa att du vill flyga fossilfritt, till exempel genom att betala lite extra för att just din flygresa ska ske på förnybart bränsle.

Gröna tjänsteflygresor

Swedavias miljöarbete fokuserar på noll egna utsläpp av fossil koldioxid senast 2020, stärka kollektivresandet till och från våra flygplatser samt stödja omställningen till fossilfritt bränsle inom flyget. Vårt egna mål uppfylls med hjälp av betydande satsningar på framför allt vår samlade fordonsflotta där vi är med och driver teknikutvecklingen. 

I nuläget ligger vi före vår plan avseende utsläppsreduceringar. Men för att kunna genomföra en storskalig produktion av förnybart flygbränsle behöver vi visa att det finns en efterfrågan på dessa bränslen.

Mot bakgrund av det har Swedavia, som första företag i världen, beslutat att samtliga tjänsteflygresor inom bolaget från och med 2016 ska ske med förnybart flygbränsle. Genom att gå i bräschen och köpa gröna tjänsteflygresor vill vi visa beslutsfattare, företag och producenter att det finns en efterfrågan på fossilfria bränslen också inom flyget och på så vis bidra till en storskalig produktion. Det är ett viktigt steg mot ett fossilfritt inrikesflyg i Sverige 2030.

Fly Green Fund

Swedavia är tillsammans med SAS, Braathens Aviation, KLM och EFS medlemmar i den ekonomiska föreningen Fly Green Fund. Fly Green Fund verkar för att snabbt öka efterfrågan av förnybart flygbränsle i Sverige, för att på så sätt öka volymerna som produceras och därmed få ner kostnaderna. Detta ska ske genom en samfinansiering av den extra kostnaden för förnybart flygbränsle jämfört med det fossila. Visionen är att organisationer och enskilda ska ha möjlighet att flyga mer hållbart på förnybart flygbränslen i Norden, till en rimlig kostnad. 

Det finns i huvudsak två hinder för att det ännu inte sker någon större skala:

Priset

Idag är förnybart flygbränsle dyrt och volymerna är begränsade. Det gäller inte bara här i Sverige och Norden utan i hela världen. För att få till stånd ett lägre pris måste vi visa att vi är många som vill flyga på förnybart och att vi är beredda att betala för det. På så sätt ökar vi incitamenten för produktion samtidigt som priset sjunker.

Tillgången

Vi måste säkra tillgången på bränsle genom att bidra till lokal produktion i Sverige på lokala råvaror. Det kommer att sätta fart på marknaden så att bioflygbränsle priset jämnas ut med fossilt jetbränsle (eller sjunker under). För att komma dit och för att stötta en hållbar utveckling för flyget måste vi vara några som går före.

Fly Green Funds kunder, såväl företag som privatresenärer, kan själva välja vilken summa de vill satsa på förnybart flygbränsle. Av de pengar som betalas in används 75 procent till förnybart flygbränsle som sedan tankas vid en flygplats eller av ett flygbolag som är medlem i Fly Green Fund. Resterande 25 procent används för att stötta utvecklingsprojekt med målsättningen att initiera storskalig tillverkning av förnybart flygbränsle i Sverige.

Läs mer på www.flygreenfund.se (nytt fönster)