På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Provtagning i vatten

Förhöjda halter av PFOS, ett perfluorerat ämne, har hittats i vatten nedströms Göteborg Landvetter Airport, och har även uppmätts i fisk i Västra Ingsjön. PFOS har tidigare ingått bland annat i brandsläckningsskum. Troligtvis är källan till de förhöjda halterna brandövningsplatsen vid flygplatsen där brandskum innehållande PFOS tidigare används vid övningar. Sedan sommaren 2007 använder flygplatsen inte längre släckningsskum som innehåller PFOS.

Bakgrund

Perfluorerade ämnen har använts i cirka 50 år vid bland annat ytbehandling av textilier, i rengöringsmedel, köksredskap, brandbekämpningsmedel och ytbehandling av till exempel livsmedelsförpackningar.

PFOS (perfluoroktansulfonat) är ett av de mest kända ämnena och har använts bland annat i brandsläckningsskum. De senaste åren har man funnit att PFOS kan orsaka skador hos djur. Det kan även finnas en risk för skador hos människor, även om man hittills inte påvisat några sådana. Vi får alla i oss en del PFOS från maten vi äter och ibland också på annat sätt från olika kemiska produkter. PFOS kan därför mätas till exempel i blod.

Förhöjda halter av PFOS har påvisats i vatten och fisk från Västra Ingsjön samt i vatten från Östra Ingsjön. Detta kan med stor sannolikhet kopplas till brandövningsplatsen vid Göteborg Landvetter Airport där man under 90-talet använde brandskum innehållande PFOS vid släckövningar. Branddammen är numera tömd och sanerad, men då PFOS bryts ned långsamt kan det fortfarande finnas förhöjda halter i miljön och fisken.

Forskningsprojekt PFOS

Det pågår för närvarande ett femårigt forskningsprojekt om PFOS i miljön. Projektet RE-PATH syftar till att utreda och klarlägga förekomst, spridning och risker för människa och miljö samt att undersöka möjliga åtgärder när det gäller perfluorerade ämnen kring bland annat Göteborg Landvetter Airport. Projektet finansieras av både Swedavia och Naturvårdsverket och genomförs av IVL, Svenska Miljöinstitutet AB.

Slutsatser från projektet är att vuxna kan äta fisk fångad i Västra Ingsjön upp till 7 ggr/månad utan att överskrida de riktvärden som finns. Enligt försiktighetsprincipen har gravida eller ammande kvinnor samt barn ändå avråtts från att äta fisk från sjön.

Årsrapport för forskningsprojektet (öppnas i nytt fönster)

Miljömedicinsk undersökning

Efter önskemål från Göteborg Landvetter Airport samt miljöförvaltningarna i Härryda och Mölndals kommuner har Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum undersökt om PFOS i fisk lett till någon mätbar ökning av halter i blodserum hos omkringboende som äter mycket fisk från de aktuella sjöarna.

Jämförelser gjordes även med kontrollgrupper av personer från andra områden och även med boende i samma område som inte ätit sådan fisk. Det gjordes även en bedömning av risker för eventuell hälsopåverkan.

Slutsatsen var att det inte fanns någon sådan risk och det av två skäl. För det första har de undersökta personerna lägre intag av PFOS än det EU anser vara riskfritt. För det andra har personerna i undersökningen mycket lägre nivåer än grupper som exempelvis är eller har varit i sitt yrke exponerade för PFOS utan att man har kunnat fastställa några hälsoeffekter.

Åtgärder på flygplatsen

Sedan 2008 har flygplatsen omhändertagit det mest förorenade markvattnet vid brandövningsplatsen. 2010 anlades en permanent anläggning för att förhindra ytterligare spridning av PFOS från flygplatsen. Ytvatten och ytligt grundvatten som passerar genom det förorenade området samlas upp i ett tätt dike och leds till en tät damm för vidare rening i en kolfilteranläggning som är avsedd för att rena PFOS-förorenat vatten. Efter reningsanläggningen leds det renade vattnet till flygplatsens dagvattendammar.

Under 2011 sanerades samtliga brandbilar på flygplatsen. Efter utförd sanering infördes ett nytt fluorfritt brandsläckningsskum, Moussol 3/6-FF, i brandbilarna. Det nya brandskummet bildar koldioxid och vatten när det bryts ner.

Nya regler

Nya nationella regler för PFOS trädde i kraft den 27 juni 2008. De nya reglerna innebär förbud mot att använda PFOS och ämnen som kan brytas ned till PFOS i kemiska produkter och varor. Några undantag, som inte är tidsbegränsade, finns för vissa applikationer inom fotolitografisk och fotografisk industri, förkromning samt i hydrauloljor inom flygindustrin. Brandsläckningsskum som innehöll PFOS och som fanns på marknaden före den 27 december 2006 fick användas till och med den 27 juni 2011.