På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Miljötillstånd och beslutsprocesser

  • Spela film
  • Spela film
  • Spela film

Flygplatser av Landvetters storlek definieras som miljöfarliga verksamheter enligt Miljöbalken. För att få driva en flygplats krävs därför tillstånd för den grundläggande verksamheten.

Tillståndsgivande myndighet är mark- och miljödomstolen. Till tillståndet knyts ofta olika detaljerade villkor som formuleras av domstolen. Villkoren är tvingande och kan leda till åtal om de inte följs.

Större förändringar av verksamheten som inte ryms inom gällande tillstånd, eller som inte uppfyller eller motsvarar gällande villkor, kräver omprövning av tillståndet eller omprövning av enskilda villkor. Mindre ändringar som ryms inom tillståndet ska anmälas till den så kallade tillsynsmyndigheten. Det är länsstyrelsen som har tillsynsansvaret för flygplatsen utifrån miljöbalkens krav. Exempel på anmälningspliktiga ändringar är byte av bränslepanna, ändrad kemikaliehantering eller förändrat avisningsområde.

Mark- och miljödomstolens beslut kan överklagas hos Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt som är slutinstans för ärenden som startar hos länsstyrelsen. Högsta domstolen är slutinstans för mål som startat i mark- och miljödomstolen.

Dubbla tillstånd

Flygplatser lyder under dubbla tillstånd från två olika myndigheter, ett från Transportstyrelsen och ett från mark- och miljödomstolen. Transportstyrelsen har det samlade ansvaret för den civila luftfarten i Sverige och ska främja en säker, kostnadseffektiv och miljösäker civil luftfart.

Mark- och miljödomstolen ansvarar för att tillstånd till flygplatsverksamheten utformas enligt gällande miljölagstiftning med en balanserad avvägning mellan olika samhällsintressen och miljöbalkens intentioner. Flygplatsverksamheten kan således inte bedrivas om ett av dessa tillstånd saknas.

Dom meddelades den 17 juni 2015 – läs nyheten här.

Kontakt

Har du frågor om miljöarbetet på Landvetter? Mejla oss gärna.
E-post: miljo.got@swedavia.se