På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Allmänna villkor för bokning av parkering hos Swedavia AB Göteborg Landvetter Airport

På Göteborg Landvetter Airport erbjuder Swedavia AB sina kunder att via Swedavias hemsida att förhandsboka (och betala) parkeringsplats på flygplatsen.

Definitioner och förkortningar

Swedavia: Swedavia AB, 438 80 Landvetter
Flygplatsen: Göteborg Landvetter Airport
Hemsida: http://www.swedavia.se/Goteborg/
Kunden: Den person/företag som anges som kund under bokningsförfarandet på hemsidan
Produkt: En parkeringsplats med eventuella tilläggstjänster knutna till sig.
Bokningsperiod: Den period som kunden vid bokning anger att kunden har för avsikt att boka en produkt.
Avtalsparter: Vid genomförd betalning av en bokning på flygplatsens hemsida ingås ett avtal mellan kunden och Swedavia.
Boknings-id: Ett registreringsnummer som används för att identifiera en bokning vid infarten.
Produktblad: En sida med information, karta samt produktspecifika villkor till varje bokningsbar produkt som listas på hemsidan och nås från varje produkt via länken "Information & Karta"

Produkter och Erbjudanden

Bokning av parkeringsplatser omfattar samtliga publika parkeringsområden på flygplatsen. Produkter och erbjudanden tillgängliga för bokning visas vid bokningstillfället. Produkter och erbjudanden som erbjuds via bokning på hemsidan gäller endast vid bokning via hemsidan. Antalet tillgängliga platser för produkter och erbjudanden är begränsad

Priser

Priser anges i SEK inklusive lagstadgad mervärdesskatt. Aktuella priser visas på hemsidan vid bokning. Dessa priser kan endast nyttjas vid förhandsbokning av parkeringsplats. Om man som kund ej förhandsbokar sin plats gäller ordinarie priser -se hemsidan för ordinarie prislista. Priser gäller till dess att nya priser meddelas på bokningssidan. Samtliga prisuppgifter som lämnas i samband med ett bokningsförfarande på hemsidan gäller endast den bokningen och endast genom att den bokningen genoföres, betalas och bekräftas på hemsidan.

Bokning

Bokning av plats sker via hemsidan. Vid bokning väljer kunden period och produkt. Endast tillgängliga produkter visas på skärmen. I annat fall finns ej ledig kapacitet för vald period och område. Används ett eller flera bokningsID ges möjlighet att boka en eller flera produkter med samma betal-/kreditkort.

En bokning ger rätt till endast en in- respektive utpassering per bokad produkt. Bokningsperioden uppgår alltid till minst ett kalenderdygn. Kortaste möjliga bokningsperiod kan variera mellan olika produkter och framgår av respektive produkts produktblad.

När bokningen är slutförd och betald bekräftas den via en bekräftelse på skärmen. Bokningsnummer anges samt en kvittens på betalningen. Swedavia uppmanar kunden till att skriva ut bokningsbekräftelsen samt medtaga den tillsammans med det bokningsnummer som angivits i bokningen. På bekräftelsen finns också en vägbeskrivning och karta till aktuellt parkeringsområde.

Bokningen är bindande och när kunden godkänner debiteringen, de allmänna villkoren samt lagring av personuppgifter (se vidare punkt "Personlig Data"), samt har mottagit bekräftelsen har det ingåtts ett avtal mellan parterna. När produkten är bokad och bekräftad åligger det Swedavia att tillhandahålla produkten till kunden under angiven tid.

Det åligger kunden att ta del av den information om hur man hittar till rätt område som Swedavia presenterar i bokningsdialogen och bekräftelsen. Avtalat pris gäller för den produkt som bokats. Följer kunden ej de villkor som angivits för den bokade produkten debiteras kunden enligt ordinarie taxa (för nyttjad produkt). Ingen återbetalning sker för outnyttjad tid. Önskar kunden förlänga parkeringstiden eller tidigarelägga infarten, debiteras överskjutande tid enligt ordinarie taxa för valt område.

Avbokning och Ombokning

Villkor för av- och ombokning varierar mellan produkterna och framgår av respektive produktblad i bokningsdialogen. Eventuell av- och ombokning genomförs via "Hantera min Bokning" på hemsidan

Betalning

Betalning för bokade produkter sker i förskott med ett giltigt betal-/kreditkort genom den elektroniska betalningsmöjligheten. När kunden godkänt betalningstransaktionen äger Swedavia rätt att debitera kunden kostnaden för produkten. Om kortföretaget nekar korttransaktionen genomförs inte bokningen.

Kunden har möjlighet att betala flera överlappande bokningar med ett och samma betal-/kreditkort men däremot kan ett boknings-id endast användas till en bokning åt gången.

Kunden har även möjlighet att betala för mer än en produkt per bokningsperiod med ett och samma betal-/kreditkort om kunden anger ett unikt boknings-id till varje produkt vid bokningen.

Säker e-handel: Swedavia uppfyller branschens villkor för säker behandling av kort- och personuppgifter. För ytterligare information - se www.konsumentverket.se.

Personliga data

Genom att godkänna de allmänna villkoren godkänner kunden att Swedavia, i enlighet med personuppgiftslagen (PUL), för ett elektroniskt register över de personuppgifter kunden lämnat under bokningsförfarandet. Uppgifterna används för att Swedavia ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot kunden. Swedavia använder även uppgifterna i registret för att kunna ge information och service rörande boknigen via e-post, telefon, sms samt postala utskick. Efter att kunden utnyttjat den bokade produkten hos Swedavia sparas uppgifterna i Swedavias kundregister endast om kunden vid bokningstillfället samtyckt till det genom att tacka ja till att få erbjudanden från flygplatsen. Uppgifterna i kundregistret kan användas till marknadsföringsändamål, marknadsundersökningar inom Swedavia samt till utskick av erbjudanden, information, nyhetsbrev etc. via e-post, telefon, sms och postala utskick. Kunden kan när som helst välja att tacka nej till detta.

Vill kunden inte att uppgifterna om denne ska finnas kvar eller att de ska ändras eller vill kunden begära rättelse, kontaktas Swedavia via e-post på swedavia.got@swedavia.se eller via vanligt brev som skickas till: Swedavia AB, 43880 Landvetter. Om kunden vill få information om vilka personuppgifter om denne som behandlas av Swedavia kan kunden skriftligen begära detta hos personuppgiftsombud: Annika Andersson, Swedavia AB, 601 79 Norrköping.

Reklamation

Alla reklamationer skall skickas snarast. Reklamation sker skriftligen till swedavia.got@swedavia.se eller Swedavia AB, 43880 Landvetter.

Force Majeure

Force majeure såsom krig, upplopp, arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller annat, varöver Swedavia och kunden inte råder, fritager parterna såväl från skyldigheter som följer av detta avtal, i den mån de inte kan fullgöras utan oskäligt höga kostnader, som från skyldighet att erlägga skadestånd.

Ansvar

Swedavia påtar sig inget ansvar i förbindelse med olyckor, inbrott, skador på personer, bilar, utrustning eller tillhörigheter i bilen.

Göteborg 2013-03-12