På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Kurser i flygrädsla

I Luleå finns följande kurser att delta i, både individuellt och i grupp.

Kursarrangör: Move your mind

Gruppkurs

Målsättning: Att genom faktainformation få insikt i flygoperativ verksamhet

 • Genom aktiva kognitiva strategier ta bort eller minska den oro och rädsla som ofta utgör hinder för trygga och harmoniska flygresor. 
 • Att genom aktiva kognitiva strategier dämpa obehagskänslor 
 • Kunna tillämpa dina nyvunna kunskaper vid flygning
 • Att lära dig stresshantering, mental träning och att systematiskt ta bort eller minska den oro och rädsla som ofta utgör hinder för trygga och harmoniska flygresor.

Kursupplägg

Kursen omfattar fem träffar i form av föreläsningsavsnitt i en mindre grupp genom samtalsform, som syftar till att ändra invanda tankemönster samt besök på flygplats för att bekanta sig med ett flygplan. Inblick i olika former av avslappningsövningar och mental träning. Individuell handledning tillkommer efter behov, eftersom behandling av flygrädsla är mycket konkret och inriktas på tankar, kroppsliga reaktioner och beteenden. Du lär dig strategier för att dämpa obehagskänslorna och att tillämpa kunskaperna vid flygning.

Individuell kurs

Individuell kurs vänder sig till dig som vill gå djupare och lära dig mer om ditt eget beteende och belysa den blockering som förhindrar dig från att flyga på ett komfortabelt sätt. Vi träffas en gång per vecka och pratar om bakomvarande låsningar, flygning och flygsäkerhet. Medvetandegörande av faktorer som styr vårt beteende och hur vi kan välja att handskas med dessa.

Du bekantar dig med kognitiva strategier, stresshantering, mental träning i syfte att minska oro, ångest, rädsla som uppkommer vid flygning. Du bekantar dig med flygplan/flygplatsmiljön (valfritt).

Information och kontakt

Margareta Persdotter
Beteendevetare och Internationell Certifierad Master Coach
Adress: Varvsgatan 53, 972 32 Luleå
Telefon: 070-622 64 07
E-post: margaretapersdotter@gmail.com
Webbplats: www.moveyourmind.com

Kursarrangör: Norrbottens kognitiva terapi- och utbildningscenter

Program och information angående KBT-behandling för flygrädsla/flygfobi 

Individuell behandling

Behandlingen sker i första hand genom terapisamtal på vardera 60 minuter, men kan också vid
extrem rädsla innehålla en flygning med terapeut och pilot. Antalet terapisamtal och behandlingens uppläggning är givetvis beroende av flygfobins svårighetsgrad men vanligtvis krävs max 10 samtal inklusive kartläggning.

Under behandlingens gång ska du genomföra en förberedd flygning och vid stark rädsla sker även resor tillsammans med terapeut och pilot. Samtalen innehåller kartläggning av hur flygrädslan uppkommit och vilka uttryck den tar sig tankemässigt, känslomässigt och beteendemässigt.

Genomgång görs över vad som händer i kroppen och vad ångest är. Du kan här läsa olika böcker om panikattacker och ångest. Genom att utsätta sig för sin rädsla kommer ångesten gradvis att gå ner. Det kan handla om hur man förhåller sig till katastroftankar, minnesbilder, ljud, lukter eller andra sinnesintryck som väcker ångest.

Avslappningsövningar, andnings- och acceptanstekniker samt tanketekniker gås igenom. Du får hemuppgifter mellan samtalen. Studiebesök på Luleå flygplats sker även under behandlingens gång där du får information om flygsäkerhet och flygteknik.

Vid svårare former av flygfobi finns möjlighet att flyga tillsammans med psykoterapeut och pilot för att vara ett stöd vid exponeringen innan och under flygningen. I samband med avslutad behandling sker en utvärdering och framtagning av ett så kallat vidmakthållandeprogram som kan vara en hjälp för att upprätthålla uppnådd kompetens och att veta hur du ska agera vid eventuella bakslag.

Program

 • Kartläggning och administrering av eventuella skattningsskalor
 • Kunskap om KBT och den kognitiva modellen
 • Kunskap om ångest
 • Studiebesök på Luleå Airport vad gäller flygsäkerhet och flygteknik
 • Konstruktion av verktygslåda med fokus på andnings- och tanketekniker
 • Exponering i fantasin
 • Exponering med reell situation/flygning
 • Utvärdering, ifyllande av skattningsskalor (samma som tidigare) och avslutning

Information och kontakt

Susann Johnsson
Psykolog, terapeut och handledare i KBT (Kognitiv- och beteendeinriktad terapi)
Norrbottens kognitiva terapi- och utbildningscenter
Adress: Snövägen 407, 976 33 Luleå 
Telefon: 0920-26 75 05 eller 070-221 33 00
E-post: info@norrbkognitiva.se