På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Miljön på Luleå Airport

Luleå Airport arbetar för att minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan. Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och minskade koldioxidutsläpp är ett av områdena som står i fokus där Swedavia, som äger och driver flygstationen, har en nollvision för de egna utsläppen på flygplatsen.

Luleå Airports uppgift är att tillgodose de behov av flygresor och godstransporter som finns hos regionens medborgare och näringsliv. Årligen passerar cirka en miljon resenärer flygplatsen.

Luleå Airport arbetar inom flera områden för att minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan, främst genom att minska utsläpp av koldioxid, minska övriga utsläpp till luft och vatten samt minimera kemikalieanvändningen och uppkomsten av avfall.

  • Det är en självklarhet att följa gällande miljölagstiftning samt övriga tillämpliga nationella och internationella regler och krav. Swedavia ska även verka för att flygbuller och emissioner från flygverksamheten begränsas. För att detta ska uppnås arbetar Swedavia efter följande strategier:
  • Hänsynen till miljön ska genomsyra varje del av verksamheten och vägas in i beslut.
  • Klimatpåverkan är flygbranschens viktigaste miljöfråga och ska prioriteras i alla beslut och aktiviteter.
  • Swedavia ska ständigt energieffektivisera verksamheten och styra den mot en hållbar användning av resurser.
  • Swedavias medarbetare ska alla vara delaktiga i företagets miljöarbete och vara väl förtrogna med den relevanta lagstiftningen.
  • Swedavia ska bedöma och hantera verksamhetens miljörisker på ett systematiskt sätt.
  • Swedavia ska aktivt delta i det lokala, regionala, nationella och internationella arbetet i syfte att minska den negativa miljöpåverkan från flygbranschen och verka för en hållbar utveckling av flygplatserna.