På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Så påverkar flygplatsen miljön

Flyget är ett effektivt kommunikationsmedel som bland annat bidrar till affärer som stärker ekonomin, dessutom ger det människor möjlighet till att resa. Men flyget har också negativa miljöeffekter. Luleå Airport jobbar målinriktat med att försöka minska dessa från egen verksamhet och även påverka andra aktörer som verkar på flygplatsen.

Verksamheten vid flygstationen påverkar miljön på många sätt, bland annat genom utsläpp till luft, mark och vatten. Verksamheten ger även upphov till både icke-farligt och farligt avfall till följd av att kemikalier och kemiska produkter används i verksamheten.

Luft

De största luftutsläppen runt Luleå Airport kommer från flygtrafiken samt från vägtrafiken till och från flygstationen. Utsläpp till luft utgörs i huvudsak av koldioxid (CO2), kolväten (HC), kväveoxider (NOx) och svaveldioxid (SO2). Koldioxid är en klimatpåverkande gas och bidrar till växthuseffekten, medan kväveoxider leder till övergödning, till exempel algblomning, igenväxning av vattendrag. Utsläpp av svaveldioxid medför försurning av att mark och vatten.

För att uppmuntra flygbolagen att använda moderna flygplan, som är bättre för miljön, har Swedavia infört ett prissystem som gör att är startavgiften på flygplatserna är lägre ju renare motorer ett flygplan har.

Swedavia samarbetar också med Luleå lokaltrafik för att förbättra kollektivtrafiken till och från flygstationen. Sedan oktober 2013 ingår Luleå Airport i Luleå Lokatrafiks ordinarie linjetrafik.

Uppvärmningen av samtliga byggnader sker med fjärrvärme.

Mark och vatten

Utsläpp till mark och vatten sker framförallt av glykol (monopropylenglykol) från avisning av flygplan. Glykol är lättnedbrytbart i naturen men har en hög syreförbrukning vid nedbrytning och kan därför orsaka syrebrist i vattendrag och grundvatten om det sker utsläpp av stora mängder.

Merparten av all avisning sker på en fast avisningsplatta där glykolen samlats upp och förs via ett dräneringssystem till den närliggande glykolåtervinningsanläggningen. I glykolåtervinnings-anläggningen renas och indunstas glykolspillet till 99 procentig glykol som sedan kan återanvändas i kemiindustrin. Sedan början av 2013 sker drift och bemanning av glykolåtervinningsanläggningen av entreprenör.

Avfall

Avfall och farligt avfall uppkommer i verksamheten. En stor del av allt avfall som uppstår på flygplatsen är en resurs som går att återanvända, återvinna eller använda för energiutvinning. Farligt avfall hanteras separat, så att de skadliga ämnena inte sprids.

Vid säkerhetskontrollen på Luleå Airport finns en sorteringsbänk där resenärer har möjlighet att sortera sitt avfall i pant, flaskor med drivgas (aerosoler) samt övrigt brännbart. Avfallshanteringen ses över under 2013 och målet är att öka resenärernas möjlighet att källsortera avfallet.

Brännbart avfall förbränns i Bodens kraftvärmeverk och ger fjärrvärme, medan tidningar (returpapper) och wellpapp/kartonger återvinns.