På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Miljömål

  • Utsläppen av fossil CO2 från egen verksamhet ska fortsätta minska under planperioden med nollutsläpp som slutmål år 2020 och vara högst 334 ton under 2014. Målsättningen är att utsläppen ska minska ytterligare till högst 215 ton år 2017 genom rätt val av fordon, fordonsbränslen, bränslen för uppvärmning och effektiviseringsåtgärder.

  • År 2014-2017 ska Malmö Airports egna total energianvändning minskas med i snitt 2 % per år 2011-2017. I samarbete med Swedavia Energi kommer olika åtgärder att vidtas för att minska och effektivisera energianvändningen så att flygplatsens interna värmeförbrukning är högst 4,9 GWh och interna elförbrukning är högst 7,3 GWh år 2014. Målet omfattar inköpt samt egenproducerad energi som Swedavia använder för sin egen verksamhet. Energianvändningen mäts som faktisk el samt graddagsjusterad värme, korrigering görs årsvis för tillkommande och avgående anläggningar. Målet följs upp på rullande 12 månaders energianvändning.

  • Malmö Airport ska bidra till att en god ekologisk och kemisk status uppnås och säkerställs i de klassade vattenförekomster eller annat skyddsvärt vatten som bolaget påverkar. Syrehalten i vatten mätt vid flygplatsens utsläppspunkt till recipienten ska som riktvärde vara lägst 5 mg/l Statusen i alla recipienter kontrolleras regelbundet genom täta provtagningar.

  • Swedavia ska aktivt arbeta för att minska antalet kemiska produkter, samt minska användandet av farliga kemiska produkter i verksamheten. Alla kemiska produkter som innehåller ämnen på kandidatlistan ska vara utfasade 2017. År 2015 ska 90 % av de kemiska produkterna i kemikalieregistret vara miljö – och hälsobedömda.

  • Malmö Airport ska arbeta för att öka andelen avfall till materialåtervinning. År 2014 ska denna andel vara 38% av den totala mängden generarat avfall på flygplatsen.

  • Malmö Airport ska att arbeta för att bullerbelastningen kring våra flygplatser upplevs som acceptabel i förhållande till flygets samhällsnytta. Vi genomför regelbundna bullerberäkningar och mätningar för att säkerställa att vi befinner oss inom ramen för flygplatsernas miljötillstånd.