På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Naturvård på Malmö Airport

  • Spela film
  • Spela film
  • Spela film
  • Spela film
  • Spela film
  • Spela film

Flyg, kultur och natur lever sida vid sida kring Malmö Airport. 2014 års undersökning av gräs- och buskmarkerna på flygplatsen visar att det finns goda förutsättningar att utveckla de höga naturvärdena som finns här.

Gräsmarkerna runt rullbanan vid flygplatsen är ett område på cirka 160 hektar och gränsar mot Häckeberga naturvårdsområden. De artgrupper som undersöktes var skalbaggar, gaddsteklar, dagfjärilar och kärlväxter, det vill säga örter, buskar och träd.

Stor variation av både växter och insekter

Resultaten visar att det finns en stor variation i artsammansättningen både vad gäller kärlväxter men också insekter. Här finns också en signalart, en typ av art som är användbar för att lokalisera och urskilja områden med höga naturvärden, som lever på de blomrika gräsmarkerna inne på flygplatsområdet.

Totalt påträffades sju rödlistade arter, det vill säga arter som är utrotningshotade eller riskerar att blir det, och en ört som är rödlistad: spädnarv.

Flera arter och områden har visst naturvärde

Fyra områden har pekats ut som områden med ett visst naturvärde, alltså områden som är av betydelse för biologisk mångfald. Fyra arter föreslås som naturvårdsarter eftersom de har ett visst naturvärde som är kopplat till flygplatsens gräsmarker.

Naturvårdsarterna är de rödlistade arterna ljus lergeting, lusernbi, mosshumla och fjärilen bredbrämad bastardsvärmare.

Goda förutsättningar att utveckla de höga naturvärdena

  • Det finns några ruderatmarker, det vill säga öppen mark utan täckande växtlighet som ofta störs av mänsklig verksamhet, med intressant vegetation och flera bomiljöer för vissa insekter.
  • Gräsmarkerna är generellt frodiga för att vara hävdade gräsmarker men det finns inslag av renodlade torrmarker med gott om torrmarksarter.
  • Den stora arealen på 160 hektar gräsmark är en viktig blomresurs för flera insekter.

Undersökningarna under 2014 har gett god kunskap om vilka biotoper (omgivning där vissa växt- eller djursamhällen hör hemma), vilka arter och vilka skötselbehov som är lämpliga att gynna och utveckla.

Slutsatsen av fältinventeringen och diskussionen med fältpersonal är att det finns goda förutsättningar att genom en anpassad drift gynna och utveckla de höga naturvärden som finns på Malmö Airport.

Foto: Daniel Segerlind