Nya förutsättningar och möjligheter på en föränderlig marknad

Flygbranschens främsta utmaningar är att minska klimatpåverkan, utvecklas i takt med digitaliseringen och ständigt förbättra säkerheten, dels med hänsyn tagen till effekter av geopolitiska konflikter så som terrorism och dels mot olika former av IT-brottslighet. Samtidigt ska branschen hantera ett ökat antal resenärer och en fluktuerande marknad där lågprisbolagen tar ny mark och där flygbolagen snabbt anpassar sina affärsmodeller för att möta nya behov. Flygbranschen står även inför ett antal ekonomiska utmaningar såsom förändringar i konjunkturen, fluktuerande oljepriser, överetablering och konsolidering av europeiska flygbolag.

En mobilskärm som visar väntetider i säkerhetskontrollen på Arlanda

Ökat antal resenärer kräver ökad kapacitet

Trots en avtagande tillväxttakt av resenärer vid Swedavias flygplatser under 2018, främst i form av vikande inrikes arbetsmarknadspendling, väntas antalet flygresenärer öka under överskådlig framtid. Det är framför allt privatresandet som väntas öka och ett kraftigt tillskott av resenärer väntas från de snabbt växande tillväxtmarknaderna som Kina och Indien. Det ställer krav på service, att kunna ta emot och förmedla information till utländska resenärer, men också på flygplatsernas kapacitet.

Digitalisering och automatisering

Digital uppkoppling är en förutsättning för att kunna kommunicera och samverka, samt för att ta del av information och samhällstjänster. Automatiserade datorsystem kommer att ersätta eller stötta arbeten som tidigare utförts av människor. Den nya tekniken möjliggör för företag att samla in stora mängder data. Baserat på datan kan erbjudanden och lösningar skräddarsys till resenärerna.

Diskussion kring flygets klimatpåverkan  

En av de stora utmaningarna för flygbranschen är att minska klimatpåverkan samtidigt som resandet fortsätter att öka. Flygbranschen arbetar aktivt med klimatfrågan och har tagit fram en färdplan för ett fossilfritt flyg som innehåller konkreta åtgärder om hur först inrikesflyget kan bli fossilfritt till 2030 och därefter utrikesflyget till 2045. En storskalig omställning till biobränslen är en av de viktigaste lösningarna. Färdplanen innehåller även åtgärder kring bland annat energieffektivisering och elektrifiering.

Läs mer i års- och hållbarhetsredovisningen, pdf