På denna webbplats använder vi cookies
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra
{{importantAnnouncement.HeadLine}}
{{importantAnnouncements[0].HeadLine}}
{{importantAnnouncement.HeadLine}}
Uppdaterad: {{importantAnnouncement.LastUpdated}}

Hållbar utveckling som strategisk inriktning

Gula bussar på Malmö Airport

När förväntningarna på ett bra hållbarhetsarbete ökar får de bolag som kommit långt i detta arbete en avgörande konkurrensfördel. Swedavia utvecklar framtidens flygplatser. De ska möjliggöra möten och tillgänglighet som skapar tillväxt över årtionden. Därför finns alltid ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet med som grundförutsättningar. Swedavias hållbarhetshjul illustrerar bolagets strategiska inriktning, där de tre hållbarhetsdimensionerna omsluter kundperspektivet. För varje dimension finns konkreta mål som bryts ner till den dagliga verksamheten.

1. Så skapar vi värde

Swedavia erbjuder en kombination av infrastruktur och tjänster, i egen regi och i samarbete med partners och hyresgäster och knyter på så sätt ihop Sverige och Sverige med världen. Tillgängligheten skapar värde i form av affärsmöjligheter, arbetstillfällen, utbyte och mångfald för länder, organisationer, företag och enskilda individer. För ägaren, svenska staten, skapar Swedavia ett ekonomiskt värde genom att driva en affärsmässig verksamhet som ger avkastning på det kapital som satts in, liksom ökade skatteintäkter.

2. Swedavias väsentlighetsanalys

Swedavia skapar värde genom att möta och uppfylla behoven hos sina intressenter, de som påverkar eller påverkas av verksamheten. Här finns, förutom kunder också ägare, medarbetare, leverantörer, politiska beslutfattare, icke statliga organisationer och samhället i stort – regionalt och lokalt i form av flygplatsernas grannar. För att förstå vilka värdeskapande faktorer, väsentligheter, som är viktigast för intressenterna för Swedavia en ständig dialog med dessa och genomför väsentlighetsanalyser där de olika väsentligheterna rangordnas. Väsentlighetsanalysen, tillsammans med trend-, marknads- och kundanalyser utgör grunden för bolagets mål och strategier. Den senaste analysen genomfördes 2016 och bolaget prioriterade då 13 olika väsentligheter för det fortsatta arbetet.

3. Värdeskapande genom dialog

Swedavia har, för att uppfylla intressenternas förväntningar, grupperat sina 13 väsentligheter enligt hållbarhetshjulets fyra områden – kund, miljö, ekonomi och socialt ansvar. Varje enskild väsentlighet har mål, styrande dokument och tydliga ansvarsförhållanden. De spänner över ett brett fält, från kundnöjdhet, digitalisering och automatisering till utbud, miljöpåverkan, medarbetarengagemang och hälsa och säkerhet. Utvecklingen för varje väsentlighet följs upp kvartalsvis och målen utgör utgångspunkten för den årliga affärsplaneprocessen.

4. Mål

Swedavias hållbarhetsmål, baserade på väsentlighetsanalysen, styr verksamheten. Tre av dem, nöjda resenärer, engagerade ledare och medarbetare samt nollmålet för koldioxidutsläpp, har satts upp av Swedavia. Utöver det har ägaren, svenska staten, satt uppdragsmål/indikatorer för avkastning på operativt kapital, antal passagerare som reser inrikes, respektive utrikes, antal utrikesdestinationer, koldioxidavtryck och haverier. Ägaren har också satt ekonomiska mål för kapitalstruktur, lönsamhet och utdelning.

2017 nådde Swedavia 75 procent nöjda resenärer, fyra procent under målet på 79 procent, för 2025 är målet 85 procent. Andelen engagerade ledare och medarbetare uppgick till 67 procent, målet för 2020 är satt till 75 procent. Avkastningen på operativt kapital uppgick, som en följd av ökade investeringar, till 5,1 procent. Målet är sex procents årlig avkastning. Utsläppen av fossil koldioxid från egen verksamhet uppgick till 1,9 kton, målet för 2020 är ett nollutsläpp.

5. Strategier

Swedavia har valt fem strategier – Operativ excellens, Kommersiell excellens, Ökad kapacitet, Engagerande kultur och Ansvar för samhälle och människa ­– som konkretiserar bolagets fokusområden fram till 2025. Avsikten är att de fem strategierna tillsammans ska möta upp mot hela uppsättningen av mål och inte bara mot enskilda sådana. Kopplade till strategierna finns 20 initiativ som vart och ett är en samling av aktiviteter som ska genomföras. Initiativen behandlar, bland annat, förbättrade flöden och processer, nya affärs- och intäktsmodeller, ökad kostnadseffektivitet, utvecklingsprogram och kapacitetshöjande investeringar, inkluderande och involverande kultur såväl som klimatsmarta energilösningar och utvecklad affärsetik. 

Ladda ner hela års- och hållbarhetsredovisningen 2017, pdf