Swedavia är betydelsefullt för Sverige

Åke Svensson

Swedavia har ett viktigt och engagerande uppdrag. Att skapa förutsättningar för att knyta samman Sverige – och för att knyta samman Sverige med världen. I utvecklingen av framtidens flygplatser är styrelsens främsta uppgift att säkerställa att driften av Swedavias verksamhet sker med långsiktig lönsamhet och med ett hållbarhetsfokus som inbegriper såväl operativa och ekonomiska som miljömässiga och sociala aspekter. På längre sikt handlar det om att möta framtida samhällsbehov och skapa tillgänglighet och goda förutsättningar för Sverige i årtionden framöver.

Grunden i Swedavias uppdrag är just att möta flygbolagens och de resandes behov av tillgänglighet.

Investeringar i kapacitetshöjande åtgärder

Sedan Swedavia bildades år 2010 har resenärstillväxten uppgått till omkring fem procent per år. Likaså har fraktvolymerna ökat som ett resultat av växande handel. Även om resenärstillväxttakten avtagit under 2018 har det över tid byggts upp ett behov av kapacitetshöjningar på flygplatserna och bolaget är nu i en fas där omfattande investeringar krävs.

Vi planerar för framtidens resande på mycket lång sikt, utan att med säkerhet veta hur flygtrafiken kommer att utvecklas. Vi säkerställer att nuvarande investeringar genomförs med hänsyn till framtida investeringsbehov och planerar för olika scenarier både avseende kommande framsteg i teknikutveckling och i utvecklingen av samhällets samlade transportinfrastruktur. Detta gör vi

bland annat genom långsiktiga så kallade masterplaner, där planeringshorisonten är flera decennier.

Swedavia arbetar för att öka kapaciteten på alla tio flygplatser genom omfattande infrastrukturprojekt och processutveckling. Utvecklingsprojekten innebär utmaningar att, trots omfattande byggnationer på och i anslutning till flygplatserna, upprätthålla en hög servicenivå och kundnöjdhet.

Säkerhet högsta prioritet

Swedavias första och högsta prioritet är säkerhet. Det gäller såväl flygsäkerhet som luftfartsskydd och arbetsmiljö, för kunder likväl som för partners och medarbetare. En hög säkerhetsnivå är en

grundförutsättning för att verksamheten ska kunna drivas på ett framgångsrikt och långsiktigt sätt. Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef, har lyft detta viktiga arbete ytterligare och det

gör vi även på styrelsenivå. Varje styrelsemöte inleds med en genomgång av säkerhetsläget ur ett arbetsmiljöperspektiv och hur eventuella incidenter hanterats för att i framtiden kunna undvikas.

En hållbar verksamhet och bransch

Hållbarhet är mer än säkerhet. Swedavia är idag världsledande när det gäller klimatsmarta flygplatser. Vi förbättrar ständigt vår verksamhet och verkar samtidigt för minskade utsläpp av fossil koldioxid och ökad användning av biobränsle inom flyget.

När Swedavia satte målet att inga utsläpp av fossil koldioxid ska ske från den egna verksamheten efter år 2020 ställdes siktet högt. Nu när målet är inom räckhåll siktar vi ännu högre. Nästa steg i Swedavias klimatarbete är att lyfta blicken från flygplatserna till hela flygbranschens klimatomställning. Därför har vi formulerat målet att fem procent av flygbränslet som tankas på svenska flygplatser ska vara förnybart år 2025. Detta mål kan endast nås genom djupgående samarbeten med aktörer både i och utanför branschen men det är viktigt att nå då det ligger i linje med det som krävs för att nå flygbranschens mål om ett fossilfritt inrikesflyg till 2030. Flygets klimatomställning kräver effektiva styrmedel som möjliggör minskade utsläpp från en ökad flygtrafik.

Styrelsearbetet 2018

Under året har vi haft en regelbunden dialog med vår ägare avseende bolagets verksamhet och långsiktiga utveckling. Styrelsearbetet har till stor del präglats av det omstruktureringsprogram som initierades under året och som har till syfte att skapa bättre kostnadseffektivitet och ett långsiktigt ekonomiskt hållbart Swedavia. En viktig del i detta är att säkerställa ett effektivt genomförande av de många stora utvecklingsprojekt som nu bedrivs på Swedavias flygplatser.

De närmaste åren ska vi genomföra investeringar för omkring fyra miljarder kronor varje år i dessa utvecklingsprojekt. Eftersom Swedavia finansierar sin egen infrastrukturutveckling ställer det tuffa krav på både lönsamhet och genomförandeförmåga.

Ett bolag med kraft att utvecklas

Jag bedömer att Swedavia står väl rustat inför åren som kommer. Bolaget har en stabil verksamhet, bra kassaflöde, goda finansieringsmöjligheter och en långsiktig ägare. Vi finns också på en globalt växande marknad. Men för att hållbart finansiera investeringarna, upprätthålla konkurrenskraftiga flygplatsavgifter och samtidigt möta ägarnas mål för avkastning, skuldsättningsgrad och utdelning, krävs ett fortsatt fokuserat arbete. Det ser jag fram emot att driva tillsammans med styrelse, vd och ledning.

Å styrelsens vägnar vill jag tacka Swedavias alla ledare, medarbetare, kunder och samarbetspartners för deras engagerade arbete under året. Jag vill också välkomna alla resenärer till våra flygplatser – det är för att möjliggöra för er att mötas och för att skapa tillgänglighet för Sverige som vi utvecklar framtidens flygplatser och skapar hållbar tillväxt för Sverige.

Åke Svensson
Styrelseordförande

Läs mer i års- och hållbarhetsredovisningen, pdf