Swedavias mål och strategier för hållbar utveckling

Med kunden i fokus och utifrån verksamhetens långsiktiga arbete för hållbar utveckling har Swedavia formulerat fem strategier som konkretiserar bolagets fokusområden fram till 2025. Strategierna möjliggör för bolaget att nå verksamhetsmålen.

A child is looking through the window. The child mirror image is visible on the window.

Swedavias hållbarhetsmål

75 procent engagerade ledare och medarbetare

Swedavia eftersträvar en inkluderande företagskultur som bygger på tydliga etiska riktlinjer och värderingar. I det arbetet och i Swedavias utveckling är engagerade ledare och medarbetare avgörande. Måluppfyllnaden uppgick 2018 till 65 procent.

85 procent kundnöjdhet bland resenärer

Kundnöjdheten uppgick 2018 till 74 procent. De omfattande ut- och ombyggnationer som inletts för att öka kapaciteten vid Swedavias flygplatser bedöms tillfälligt påverka kundnöjdheten negativt. Swedavias uppfattning är att arbetet med att utveckla flygplatsupplevelserna på sikt kommer leda till att det långsiktiga målet nås.

6 procent årlig avkastning på operativt kapital

Avkastning på operativt kapital uppgick 2018 till 4,6 procent.

Inga egna utsläpp av fossil koldioxid (ton)

Swedavia ska vara ett internationellt föredöme inom alla aspekter av hållbart företagande, inte minst när det gäller utsläpp från den egna verksamheten. Swedavia har som mål att det inte ska förekomma några utsläpp av fossil koldioxid från den egna verksamheten år 2020. Egna utsläpp av fossil koldioxid uppgick 2018 till 1 305 ton.

Ökad andel förnybart flygbränsle

Från och med 2019 ska Swedavia verka för att andelen förnybart bränsle som tankas på svenska flygplatser ska uppgå till fem procent år 2025. Andelen uppgick 2018 till 0,4 procent.

Swedavias strategier

Swedavias strategier ska tillsammans bidra till uppfyllelse av bolagets samtliga mål.

Kommersiell excellens

Genom Swedavias verksamhet möjliggörs etablering av attraktiva flyglinjer. Swedavia skapar ett innovativt kunderbjudande inom handel, tjänster och fastigheter. Grunden till detta är att förstå kundernas nuvarande och framtida behov samt att säkerställa att Swedavia har förmågan att erbjuda och leverera produkter och tjänster som är konkurrenskraftiga och skapar värde för kunden och för Swedavia.

Operativ excellens

Swedavia arbetar för att leverera en effektiv, flexibel och automatiserad infrastruktur. Swedavia levererar tjänster och produkter som motsvarar kundernas förväntningar genom att optimera användningen av tillgänglig infrastruktur och resurser, att automatisera processer och flöden samt att anamma digitalisering och innovativa lösningar. Swedavia arbetar på ett effektivt och kostnadsmedvetet sätt och att bolaget ständigt förbättrar och utvecklar leverans och kostnadseffektivitet.

Ökad kapacitet

Swedavia förstärker både den operativa och kommersiella kapaciteten genom att utveckla framtidens flygplatser, för att kunna möta både dagens och framtidens kundbehov. Ökad kapacitet innebär att Swedavia i den egna verksamheten samt genom partners och entreprenörer säkerställer resurser och kompetens att genomföra pågående och kommande utvecklingsprogram i tid, inom budget och utan arbetsplatsolyckor.

Engagerande kultur

Swedavia skapar möjligheter för medarbetare att växa och utvecklas i en inkluderande miljö. Medarbetarna erbjuds utvecklande möjligheter samtidigt ska de ta ansvar och agera utifrån Swedavias värderingar. Swedavia arbetar med inkludering för att uppnå mångfald samt att säkerställa tillgång till kompetens, att skapa en inkluderande, involverande och utvecklande kultur, stärka förutsättningarna för innovation samt att bygga stolthet för Swedavia och för bolagets hållbarhetsarbete.

Ansvar för samhälle och människa

Swedavia arbetar proaktivt för säkerhet, miljö och hälsa för kunder, medarbetare och samhälle. Säkerhet är grundläggande i allt Swedavia gör, liksom att bolaget använder resurser och energi på ett ansvarsfullt och effektivt sätt samt att Swedavia prioriterar fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Swedavia säkerställer och utvecklar bolagets affärsetik och risk- och krishantering samt kontinuitetsplanering.

Läs mer i års- och hållbarhetsredovisningen, pdf