Vägen till minskad klimatpåverkan från flyget

Flyget är en förutsättning för svensk konkurrenskraft. Ökat resande kräver fortsatta klimatåtgärder för att minska utsläppen. Detta hanterar branschen genom en gemensam färdplan och Swedavia genom att målmedvetet och konsekvent agera för att nå bolagets ambitiösa mål.

Personer i en brygga

En väl fungerande flygtrafik gynnar sysselsättning och regional utveckling i hela landet och är avgörande för Sveriges ekonomiska tillväxt. Samtidigt som flyget fyller en viktig funktion är det angeläget att minska dess utsläpp av växthusgaser. Utsläppen per passagerarkilometer har minskat under flera decennier men för en snabbare utveckling krävs fler åtgärder. Flygindustrin jobbar intensivt med att sänka utsläppen.

Branschaktörer investerar stora belopp i ny teknik och en modern flygplansflotta för att minska utsläppen. Den nya generationens flygplan ger en minskad bränsleförbrukning med cirka 20 procent per passagerarkilometer jämfört med de flygplan som byts ut.

Utvecklingen inom elektrifiering och hybridlösningar accelererar snabbare än vad många tidigare förutspått. Både nya och etablerade flygplanstillverkare utvecklar nu elektrifierade flygplan med förhoppningar om att elflyg på sikt ska finnas i kommersiell trafik.

Ett fossilfritt flyg

En storskalig omställning till biobränslen är på kortare sikt en av de viktigaste lösningarna för flyget. Biobränsle kan minska utsläppen med 80 procent och fungerar redan med dagens flygmotorer.

Fossilfritt Sverige har tillsammans med flygbranschen presenterat en färdplan för hur inrikesflyget ska kunna vara fossilfritt redan 2030, och hur allt flyg som startar vid svenska flygplatser ska vara fossilfritt 2045, i linje med regeringens klimatmål.

Swedavia arbetar aktivt för att påskynda utvecklingen för ett hållbart flyg. Under året har bolaget beslutat om ett nytt miljömål; att fem procent av flygbränslet som tankas på svenska flygplatser senast år 2025 ska vara förnybart. Miljömålet utgör ett logiskt nästa steg och en fortsättning till Swedavias mål om noll utsläpp av fossil koldioxid från den egna verksamheten år 2020, ett mål som bolaget förväntas nå. Med det nya målet vill Swedavia påskynda utvecklingen genom att vidga fokus från flygplatsernas till branschens klimatomställning.

Läs mer i års- och hållbarhetsredovisningen, pdf