På denna webbplats använder vi cookies
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra
{{importantAnnouncement.HeadLine}}
{{importantAnnouncements[0].HeadLine}}
{{importantAnnouncement.HeadLine}}
Uppdaterad: {{importantAnnouncement.LastUpdated}}

Verksamheten 2017

En person tankar ett flygplan på Visby Airport

1. Kund

Med kunden i fokus

Kapacitet och direktlinjer är en huvudfråga för världens flygplatser. Ju fler direktlinjer och ju högre kapacitet, desto bättre är utsikterna för tillväxt. Efterfrågan på resor växer snabbare än kapacitetsutbyggnaden och idag byggs nästan alla större europeiska flygplatser ut för att möta behoven. I Norden är konkurrensen mellan flygplatserna hård och 2017 växte Stockholm Arlanda Airport snabbast i antal resenärer. Det som ökar mest är privatresandet och den starkaste tillväxten kommer från utrikesdestinationer.

Att flygplanen avgår i tid är viktigt för kundnöjdheten, därför använder Swedavia punktlighet som ett mått på den egna kapaciteten. 2017 hade Swedavia en samlad punktlighet på 79, 6 procent, något lägre än 2016. Swedavia mäter också kundnöjdheten och för resenärer uppgick denna 2017 till 75 procent, en minskning från 77 procent 2016. För flygbolagen var motsvarande siffra 26 procent, jämfört med 62 procent 2015. Swedavias bedömning är att minskningen i kundnöjdhet är en följd av den av kapacitetsutmaning som skapar trängsel på såväl banor som i terminaler.

2. Ekonomi

Hållbar ekonomisk utveckling

Under 2017 slog av sju av Swedavias tio flygplatser rekord i passagerartillväxt. Tillväxten är positiv, eftersom den skapar intäkter, men medför stora påfrestningar på infrastruktur och organisation. Därför genomför Swedavia under de kommande tio åren investeringar i både infrastruktur och effektiva processer på samtliga flygplatser. Detta underlättas av att Swedavia har en stabil verksamhet och ett bra kassaflöde.

Starkast tillväxt på Arlanda

Den starkaste tillväxten återfanns på Arlanda, som tog hand om nära 27 miljoner resenärer 2017, med en topp på över 100 000 resenärer den 24 maj vid finalen i UEFA Europa League. 40-årsfirande Landvetter noterade nära sju miljoner resenärer och Bromma 2, 5 miljoner, främst affärsresenärer. Bland de regionala flygplatserna visade främst Kiruna Airport, men också Visby och Ronneby höga tillväxttal.

Den kommersiella verksamheten vid flygplatserna blir allt viktigare för Swedavias investeringsförmåga, precis som fastighetsaffären. Det finns omfattande utbyggnadsplaner på detta område för såväl Arlanda som Landvetter, bland annat nya hotell och kommersiella fastigheter.

3. Miljöhänsyn

Vägen mot nollmålet

Swedavias högst prioriterade miljömål är att inga utsläpp av fossil koldioxid ska ske från den egna verksamheten efter 2020. Redan 2016 nådde Ronneby Airport målet, medan Luleå Airport och Åre Östersund Airport förväntas göra det under 2019. Hittills har Swedavia minskat sina utsläpp med 84 procent sedan 2005.

Övergång till förnybara bränslen en nödvändighet

Swedavias fordon svarar för nära 95 procent av de egna koldioxidutsläppen, därför är en övergång till förnybara bränslen en nödvändighet för att nå nollmålet. Samtliga Swedavias flygplatser är idag certifierade på högsta nivån enligt Airport Carbon Accreditations standard för flygplatsers klimatarbete. Swedavia strävar också efter att hela flygbranschen ska minska sin miljöpåverkan. En av de viktigaste aktiviteterna är arbetet för en övergång till bioflygbränslen. Swedavia samarbetar med Fly Green Fund och NISA, Nordic Initiative for Sustainable Aviation, för att hitta en lösning för en effektiv försörjning. Bolaget vann 2017 pris för sin upphandling av bioflygbränsle motsvarande den mängd bränsle som förbrukas vid Swedavias egna tjänsteresor med flyg.

4. Socialt ansvar

Säkerhet och trygghet

Social utveckling är för Swedavia detsamma som säkerhet och trygghet för resenärer, medarbetare och partners. Ett systematiskt riskarbete och starka värderingar som betonar engagemang, inkludering, mångfald och utveckling är grunden för arbetet.

Åtta av Swedaviaflygplatserna certifierade enligt regelverket i EU:s flygsäkerhetsmyndighet

Säkerhetsarbetet är indelat i luftfartsskydd, som ska förebygga brott och flygsäkerhet, som ska förebygga olyckor. Under året certifierades åtta av Swedavias flygplatser enligt EU:s flygsäkerhetsmyndighet EASA: s regelverk. Nya röntgenutrustningar och sensorer gör det enklare och snabbare för resenären att passera kontrollerna. Sedan årsskiftet 2016–2017 används så kallade sniffers för att upptäcka spår av sprängämnen. Under året inträffade tre haverier, inget av dessa förorsakade av Swedavias infrastruktur eller processer.

Swedavia ska avspegla det samhälle det verkar i

I Swedavias verksamhet måste många olika kompetenser samverka och bolaget måste kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Swedavia ser också att mångfald ökar förmågan till kreativitet, innovation och bättre kundbemötande. För att Swedavia i högre grad ska avspegla det samhälle det verkar i infördes 2017 en rekryteringsriktlinje som säkerställer att rekryteringar sker hållbart och balanserat. 2017 fastslogs också den nya strategin Engagerande kultur och arbetet för att vidareutveckla medarbetarskapet fortsatte. I den årliga medarbetarundersökningen ökade andelen engagerade ledare och medarbetare från 64 procent till 67. Sjukfrånvaron sjönk och uppgick vid årsslutet till 47,8 procent, jämfört med 5,24 för 2016. 

Under året påbörjades ett omfattande projekt för att bättre strukturera arbetet med mänskliga rättigheter. Detta visade, bland annat, på stora utmaningar vad gäller hälsa och arbetsmiljö kopplade till de pågående utvecklingsprojekten.

Ladda ner hela års- och hållbarhetsredovisningen 2017, pdf