Vi driver och utvecklar framtidens flygplatser

Två personer kramas utanför terminalen.

Swedavia har uppdraget att driva och utveckla de tio flygplatser som ingår i det nationella basutbudet och att bidra till en god tillgänglighet för Sverige och för landets regioner. Den tillgänglighet Swedavia skapar möjliggör möten mellan människor och kulturer. Det ger Sverige en konkurrenskraft som lägger grunden för en långsiktigt hållbar tillväxt.

Syfte

Tillsammans möjliggör vi för människor att mötas.

Vision

Swedavia utvecklar framtidens flygplatser och skapar hållbar tillväxt för Sverige. Affärsidé Tillsammans med sina partners skapar Swedavia mervärde för sina kunder genom att erbjuda attraktiva flygplatser och tillgänglighet som ger smidiga och inspirerande reseupplevelser. Swedavias flygplatser ska vara Skandinaviens viktigaste mötesplatser, bolaget ska vara en internationell förebild inom hållbarhet och en tillväxtmotor för hela Sverige.

Internationell förebild

Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. År 2020 har Swedavia som målsättning att inga fossila koldioxidutsläpp ska komma från den egna verksamheten. Därutöver bidrar Swedavia till ett fossilfritt flyg genom att ta en pådrivande roll i den storskaliga omställningen till biobränsle, med målsättningen att uppnå ett fossilfritt svenskt flyg till 2045.

Swedavias utveckling under 2018

Under helåret hade Swedavias flygplatser 42,0 miljoner (41,9) passagerare, vilket är en ökning med 0,2 procent

  • Nettoomsättningen ökade till 5 922 MSEK (5 745)
  • Rörelseresultatet uppgick till 682 MSEK (651). Det påverkades negativt med 84 MSEK (160) hänförligt till nedskrivningar och utrangeringar.
  • Rörelseresultatet 2018 påverkades positivt av tilläggsköpeskilling om 55 MSEK hänförligt till avyttring av Säve flygplats. Exklusive dessa jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 711 MSEK (811)
  • Koncernens investeringar uppgick till 3 195 MSEK (3 866). Investeringstakten inom utvecklingsprogrammen är fortsatt hög

 

Läs mer i års- och hållbarhetsredovisningen, pdf