På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ, där aktieägarens inflytande utövas. De ärenden som ska behandlas på bolagsstämman regleras av aktiebolagslagen. Årsstämma ska enligt aktiebolagslagen hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Riksdagens ledamöter har rätt att delta vid stämman och i anslutning till denna ställa frågor. Därtill ska allmänheten erbjudas möjlighet att delta vid stämman.

Årsstämman ska bland annat utse styrelse och revisorer, besluta om arvode till dessa samt fastställa resultat- och balansräkning. På årsstämman ska även styrelsen presentera förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämmoprotokoll 2016

Protokoll från årsstämma i Swedavia AB - pdf, 3 Mb

Bilaga 1 Fullmakt - pdf, 242 Kb

Bilaga 2 Redogörelse för hur tidigare riktlinjer kring ersättning till ledande befattningshavare följts under året - pdf, 244 Kb

Bilaga 3 Revisorns yttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare har följts 2015 - pdf 482 Kb

Bilaga 4 Styrelsens förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare - pdf, 559 Kb

Bilaga 5 Nominering av styrelse samt förslag till arvodering - pdf, 496 Kb

Kallelse till årsstämma i Swedavia AB 2016

Tid: Den 28 april 2016 klockan 14.00–16.00
Plats: Clarion Hotel Arlanda Airport, Stockholm Arlanda Airport. Lokal Los Angeles Int., plan 2

Kallelse, inklusive styrelsens förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare - pdf, 140 Kb

Redogörelse för hur tidigare riktlinjer kring ersättning till ledande befattningshavare följts under året  - pdf 150 Kb

Styrelsens yttrande över förslag till vinstdisposition till årsstämma 2016  - pdf, 19 Kb

Nominering av styrelse samt förslag till arvodering - pdf 63 Kb

Revisorns yttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare har följts 2015 - pdf, 335 Kb

Revisorns rapport i enlighet med 7§ insynslagen 2015 - pdf, 33 Kb