Swedavia Real Estates hållbarhetsarbete

Miljöaspekter utgör en viktig del i strävan efter att vara ett ledande fastighetsbolag. Vi ska ta hänsyn till såväl kortsiktig som långsiktig miljöpåverkan för människor och natur både vid ny- och ombyggnad och vid fastighetens framtida nyttjande.

Flygplan och blommor

Swedavia ligger i internationell framkant när det gäller att driva klimatsmarta flygplatser. I tidiga skeden formas ett miljöprogram för ett projekt som senare ligger till grund för miljöplanen. Fastigheten ska alltid utformas i enlighet med Swedavias och kommunens miljökrav.

Riktlinjer för miljöhänsyn

Swedavias verksamhet är bred och komplex. En stor mängd byggnader behövs för att flygplatsen ska kunna fungera väl för både flygplatsens drift och passagerare och för de företag som är aktiva på flygplatserna. Därför finns det tydliga riktlinjer för miljöhänsyn i byggnation och ombyggnation. Några exempel på dessa är:

  • Alla nya publika byggnader ska miljöcertifieras enligt Leed, Breeam eller motsvarande vilket innebär åtgärder för att tillse att byggnaden har låga ekologiska fotavtryck både vid byggandet och under driften.
  • Byggvaror ska vara rekommenderade eller accepterade av Byggvarubedömningen vilket bland annat innebär att materialen har låga innehåll av eventuellt skadliga kemikalier och att de går att återvinna.
  • Swedavias miljöriktlinjer för byggande appliceras på alla ny- och ombyggnadsprojekt och bidrar till att minska miljöbelastningen både under själva byggproduktionen och under driften.

Swedavias övergripande mål

Ett av Swedavias övergripande miljömål är att den egna verksamhetens utsläpp av fossildioxid ska ha upphört 2020. Sedan 2007 har de egna utsläppen minskat med 75 procent så målet är inom räckhåll.

Swedavias miljökrav för byggnader

  • Energiprestandan för byggnaderna har som ambition att vara minst 25 procent bättre än gällande byggregler.
  • Byggvaror ska ha en så liten miljöpåverkan som möjligt.
  • Träprodukter ska komma från certifierade skogar.
  • Förebyggande åtgärder vidtas för att minimera påverkan på vatten.

Stockholm Arlanda Airport

Byggnaderna på Stockholm Arlanda Airport värms med fjärrvärme producerad av biobränsle. Swedavia köper dessutom in gröna elcertifikat motsvarande all elanvändning på flygplatsen. Stockholm Arlanda Airport har också ambitionen att miljöcertifiera flera nya byggnader vilket kommer att reducera miljöpåverkan ytterligare. Det ska leda till att förbättra innemiljön, effektivisera energianvändningen, minska användningen av material med farliga ämnen, minska vattenanvändningen och avfallsmängder. Begreppet certifiering innebär att en tredje part granskar och godkänner det föreslagna betyget.

Vill du veta mer om Swedavias miljöarbete? Läs mer här