Upphandla biobränsle

Framtidens flygresande behöver vara fossilfritt. Men fossilfritt flyg är ingen avlägsen utopi, det är möjligt redan idag. Swedavia köper sedan 2016 årligen bioflygbränsle motsvarande förbrukningen vid bolagets egna tjänsteresor. Swedavia bjuder nu in andra organisationer till att gemensamt upphandla bioflygbränsle för att minska resandets klimatpåverkan och samtidigt bidra till flygets långsiktiga klimatomställning.

Att resa med flyg är för många människor och organisationer en förutsättning för att få livet eller verksamheten att gå ihop. God flygtillgänglighet till alla delar av landet och till övriga världen är en nödvändigt för ett konkurrenskraftigt Sverige. Men framtidens resor behöver, oavsett transportslag, vara fossilfria. För flyget är en storskalig övergång till fossilfria flygbränslen en nyckel.

På nationell nivå har regeringen initierat en biobränsleutredning för flyget som bland annat pekar på att den offentliga sektorn kan behöva ta ansvar för sina tjänsteresor genom inblandning av biobränsle. Styrmedel föreslås införas från 2021.

Vad är förnybart flygbränsle?

Förnybart flygbränsle kan tillverkas av skogsavfall, använd frityrolja, hushållsavfall, slakteriavfall, alger med mera, beroende på var bränslet ska produceras. Kravet är att råvarorna inte konkurrerar med matproduktion eller är skadliga för miljön. Förnybart flygbränsle uppfyller alla krav som ställs på flygbränsle. Ett hinder idag är att det saknas en väl fungerade marknad.

Vi är starkare tillsammans

Det offentliga Sverige har genom sina upphandlingar kraft att driva fram positiva förändringar. Under 2020 kommer Swedavia att genomföra en upphandling av avtal för leverans och tankning av förnybart flygbränsle 2021, gemensamt med flera andra aktörer. Swedavia tar ansvar för och genomför upphandlingen av avtal i vilket deltagande aktörer görs avropsberättigade. Swedavias åtagande omfattar en volym motsvarande alla våra tjänsteresor. Deltagande aktörer i den gemensamma upphandlingen väljer själva sin ambitionsnivå.

Under våren 2020 finns det möjlighet för organisationer att ansluta sig till upphandlingen och bidra till den totala volym som ska upphandlas. Senast sista maj önskar vi att samarbetsavtalet mellan medverkande organisationer och Swedavia är undertecknat. Ambitionen med tidplanen är att göra det möjligt för anslutande organisationer att inkludera hantering av kostnaden i affärsplane- och budgetarbetet inför 2021.

Verifikat av inköpt bränsle

Avtalad leverantör kommer att förse varje enskild avropsberättigad organisation med dokumentation som styrker tankad mängd förnybart och den utsläppsminskning bränslet ger vid förbränning. Den avropande organisationen kan därmed styrka dessa uppgifter med skriftliga verifikat och använda uppgifterna i sina egna beräkningar, redovisningar och i den egna kommunikationen. Har företaget särskilda detaljerade krav på utformning av denna typ av verifikat till exempel med anledning av externa certifieringar och program delges dessa Swedavia så att kraven kan inkluderas i upphandlingens förfrågningsunderlag.

Stort kommunikativt värde

Swedavias tidigare leveranser har fått stor uppmärksamhet eftersom förnybart bränsle är en så viktig förutsättning för flygets klimatomställning. Ambitionen är att genomföra en ny upphandling varje år, för att fler ska kunna ansluta sig och volymerna av förnybart bränsle som tankas ska öka. På så vis visar vi också omvärlden att en klimatomställning för flyget är möjlig redan i närtid. Tillsammans kan vi bidra till ett fossilfritt och långsiktigt hållbart flyg.

Kontakt

Jannike Ludvigsson, Projektledare jannike.ludvigsson@swedavia.se

Telefon: 0708-916 105

Joachim Wersén, Inköp joachim.wersen@swedavia.se

Telefon: 0738-677 653