På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Biologisk mångfald

Swedavia äger utöver flygplatserna även angränsande mark. Fördelningen mellan mark som nyttjas för flygplatsändamål och kringliggande mark varierar från en flygplats till en annan.

Det är allmänt känt att odlingslandskapets slåtterängar och betesmarker är värdefulla ur ett naturvärdesperspektiv. Däremot är det först på senare år som andra människoskapade miljöer, till exempel flygplatser, har visat sig vara rika på olika arter av växter och djur.

Vissa av landskapets nya miljöer, som exempelvis flygplatser, stationsområden och kraftledningsgator, påminner om det gamla jordbrukslandskapet. Runt start- och landningsbanorna på en flygplats finns vanligen 50 till 150 meter gräsyta på varje sida. Gräset slås flera gånger under sommaren, så att höjden inte överskrider 10–20 centimeter. Vid inflygningen till en flygplats behövs dessutom hinderfria ytor. Avverkningen av träd skapar buskmarker där bland annat flera fjärilsarter trivs.

Under 2010 påbörjades en inventering av den biologiska mångfalden på flygplatserna och den kringliggande marken. Bland annat gjordes en inventering runt Stockholm Arlanda Airport och Malmö Airport där ett antal nationellt, regionalt och kommunalt intressanta områden identifierades.

Arbetet med naturvärdesinventeringar har sedan fortsatt med markerna vid Göteborg Landvetter Airport samt på gräsytorna kring bansystemen på Arlanda, Bromma Stockholm Airport, Visby Airport, Åre Östersund Airport och Kiruna Airport. De naturinventeringarna som gjorts kommer att arbetas in i respektive flygplats utvecklingsplan för att säkerställa att hänsyn tas till områden med hög biologisk mångfald. På Visby Airport hittades till exempel totalt 311 olika arter av växter och djur, varav 20 är rödlistade – det bedöms alltså att arterna riskerar att dö ut.

De naturliga ängs- och betesmarkerna nära Stockholm Arlanda Airport har en artrik flora och ett rikt insektsliv. En av de artrikaste betesmarkerna i länet ligger öster om Lejden, på en svagt böljande moränkulle med äldre tallar, ekar, björkar och en. Flera rödlistade arter har visat sig gynnas av den skötsel och förvaltning som sker av omgivande naturmark i samarbete med arrendatorer och av flygplatsområdet. Foto: Michael Sanz.