På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Vad innebär det att en flygplats är av riksintresse?

Enligt miljöbalken kan staten peka ut ett visst område eller en viss anläggning som anses vara av betydelse för Sverige som riksintresse. Swedavias samtliga flygplatser är av riksintresse för kommunikation, vilket innebär att flygplatserna ska skyddas mot åtgärder som "påtagligt kan försvåra utnyttjandet" av flygplatserna.

Ett riksintresse kan avse så vitt skilda intressen som naturvård, kulturvård, friluftsliv, vindkraft, rennäring, gruvnäring och kommunikationsanläggningar. Samtliga flygplatser som Swedavia äger har pekats ut som riksintresse för kommunikation. Detta innebär att flygplatserna ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra utnyttjandet av flygplatserna.

Även områden nära flygplatsen omfattas

Själva riksintresseområdet för en flygplats utgörs av nuvarande och framtida flygplatsområden och är ett ganska begränsat område. Till riksintresset hör också influensområden för buller, hinder och elektromagnetisk störning. Influensområden är områden där höga byggnader eller bullerkänslig bebyggelse kan leda till begränsningar för flygplatsverksamheten.

Det är Trafikverket som efter samråd med länsstyrelserna, Boverket och andra berörda myndigheter har pekat ut vilka flygplatser som är av riksintresse. Det är också Trafikverket som närmare preciserar varje enskilt riksintresse och dess influensområden. Vid preciseringen tar Trafikverket inte bara hänsyn till hur verksamheten ser ut i dag utan även hur Trafikverket bedömer att verksamheten kommer att utvecklas på lång sikt. Swedavia är ett statligt aktiebolag och har ingen myndighetsroll när ett riksintresse beslutas eller preciseras, däremot rådfrågas Swedavia om prognoser samt deltar i remissförfaranden. Arbetet med att precisera riksintresset för respektive flygplats har kommit olika långt, se www.trafikverket.se för ytterligare information.

Hänsyn vid framtida byggnationer

Kommunerna har ett ansvar enligt plan- och bygglagen att beakta riksintressen i deras planläggning, till exempel ska det framgå av en översiktsplan hur kommunen avser att tillgodose de riksintressen som omfattas av planen.

Länsstyrelserna har en skyldighet att bevaka att ett riksintresse tillgodoses vid kommunernas planering. För det fall en kommun inte tillgodoser ett riksintresse, till exempel i ett beslut att anta en detaljplan som kan försvåra utvecklingen av en flygplats, har länsstyrelsen enligt plan- och bygglagen möjlighet att överpröva och upphäva kommunens beslut.

Swedavia yttrar sig över remisser vid ny bebyggelse

Swedavia har inte någon laglig skyldighet att bevaka ett riksintresse, utan detta är primärt kommunernas och länsstyrelsernas roll. Däremot har Swedavia, i egenskap av sakägare, i många fall ett intresse av att yttra sig i detaljplaneprocesser, bygglovsprövningar et cetera som omfattar bebyggelse inom riksintresseområdet eller dess influensområden. Detta eftersom bullerkänslig bebyggelse eller hinder alltför nära en flygplats får betydelse för den tillståndsprövning enligt miljöbalken som alla Swedavias flygplatser genomgår med jämna mellanrum.

Risk för begränsning av flygplatsens verksamhet

En tillståndsprövning enligt miljöbalken av en flygplats reglerar under vilka förutsättningar verksamheten får bedrivas. Tillståndsprövningen är en annan process än den ovan beskrivna om hur ett riksintresse beslutas, preciseras och bevakas. Domstolen ska däremot i prövningen beakta att flygplatsen är av riksintresse. Detta innebär att en viss tyngd tillmäts flygplatsverksamheten vid en intresseavvägning mellan flygplatsens verksamhet och eventuella motstående intressen.

För det fall riksintresset inte har beaktats i kommunernas planläggning och bullerkänslig bebyggelse har tillkommit alltför nära en flygplats innebär detta en risk för flygplatsen i miljöprövningen. Flygplatsen kan exempelvis få krav på sig att vidta bullerbegränsande åtgärder på ett större antal byggnader än vad som har varit fallet tidigare eller få begränsningar vad gäller driften av flygplatsverksamheten. På längre sikt äventyras hela flygplatsens verksamhet om en förtätning sker alltför nära en flygplats, eftersom en verksamhet enligt miljöbalken måste vara lokaliserad till en lämplig plats.