På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Ett gott säkerhetsklimat

Säkerhetsarbetet har högsta prioritet inom Swedavia och är integrerat i verksamhet och koncernmål. 

Arbetet fokuseras till områdena luftfartsskydd och flygsäkerhet. Luftfartsskyddet är ett proaktivt arbete för att förebygga brottsliga handlingar, flygsäkerhetsarbetet är inriktat på att förebygga olyckor.

Inom luftfartsskyddet, vilket flygresenärer möter fysiskt, bland annat i form av säkerhetskontrollen, låg fokus under 2014 på gemensamma rutiner, kostnadseffektivitet och kvalitet, samt förbättrat kundbemötande. Tillsammans med branschorganisationer, myndigheter och företag är Swedavia verksamt inom framtidsprojektet ”Smart Security” för en mer effektiv säkerhetskontroll.

Swedavia arbetar nationellt i nära samarbete med Transportstyrelsen och internationellt inom organisationerna ACI och IATA för att säkerställa att nya regler och krav på förändringar fungerar operativt. Till exempel kommer nya regelverk att införas från mars och september 2015. Samtliga europeiska flygplatser ska då kontrollera handbagage och passagerare med särskild utrustning för att detektera eventuella sprängämnen. Swedavia har redan sådan utrustning i drift vid vissa flygplatser.

Inom flygsäkerhet fokuseras det på att förbereda Swedavias flygplatser för konvertering av de nationella flygplatscertifikaten till EU-gemensamma certifikat. Detta sker genom utveckling och verifiering av säkerhetsprocesser i enlighet med flygsäkerhetsorganisationen EASA:s regelverk. En viktig del av flygsäkerhetsarbetet utgjordes av den omklassning som krävs för att Bromma Stockholm Airport ska fortsätta tillåtas ta emot dagens och framtidens flygplan.

Förebyggande risk- och krishantering

Riskhantering inom Swedavia syftar till att säkerställa koncernens förmåga att uppnå affärsmål och möta förändringar såväl internt som externt. Swedavia ska vara förberett om en kris uppstår. Under året har utveckling och implementering av en gemensam riskmetodik fortsatt. Syftet med detta är att skapa en samlad syn på hur risker ska hanteras och förebyggas.

Även inom området kontinuitetsplanering, det vill säga hur koncernens flygplatser ska klara större störningar som exempelvis avbrott i el- eller vattenförsörjning, sker fortsatta insatser. Under året har arbetet med att ta fram en gemensam struktur för en funktionsbaserad krishanteringsorganisation och en handbok för krishantering fortsatt. Under 2015 kommer utbildningar i ledning och stabstjänst att genomföras för flygplatsernas krisledningsorganisationer.

Utvecklingen för haverier och allvarliga tillbud

Swedavia har en nollvision för haverier och allvarliga tillbud. Definitionen av dessa sker utifrån en gemensam EU-förordning och bedöms i Sverige av Haverikommissionen. Swedavia rapporterar alla händelser med bedömd påverkan på flygsäkerheten till Transportstyrelsen. Samtliga haverier och allvarliga tillbud rapporteras direkt till Haverikommissionen.

Under 2014 inträffade sammanlagt fem sådana händelser, ett haveri och fyra allvarliga tillbud, alla utan personskador. I jämförelse inträffade ett haveri och ett allvarligt tillbud under 2013 och ett allvarligt tillbud 2012. I dagsläget finns ingenting som pekar på att Swedavias infrastruktur eller operationella procedurer bidragit till någon av händelserna.