På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Våra medarbetare

Att kunna rekrytera och behålla engagerade medarbetare med rätt kompetens och intresse att växa är avgörande för Swedavias framgång. Vårt mål är att erbjuda en arbetsplats där alla medarbetare har bra förutsättningar att lyckas i sina uppgifter, vidareutveckla sin kompetens och främja sin karriär. 

Medarbetarnöjdheten inom Swedavia fortsätter att utvecklas i rätt riktning. Under året stärktes resultatet från 80 till 84 procent. Satsningen fortsätter inom utvalda områden för att ytterligare stärka Swedavias möjligheter att attrahera och behålla medarbetare.

Nöjdare medarbetare och ökat engagemang

Medarbetarskapet i Swedavia ska präglas av delaktighet och engagemang. I 2014 års medarbetarundersökning uppnåddes hela 84 procent medarbetarnöjdhet (ESI), vilket visar att arbetsklimatet fortsätter att förbättras.

Svarsfrekvensen är hög och resultatet av undersökningen följs löpande upp i alla arbetsgrupper. Handlingsplaner för förbättringar arbetas fram gemensamt med medarbetarna. Ett kontinuerligt förbättringsarbete i samverkan med medarbetarna skapar förutsättningar att öka samt vidmakthålla ett bra arbetsklimat och stort engagemang.

Ledarskap i utveckling

Swedavia vill ha modiga och tydliga ledare på alla nivåer. Därför bedrivs ett kontinuerligt arbete för att, baserat på Swedavias värderingar, vidareutveckla ledarskapet. Under året genomfördes nya utbildningar i Swedavias ledarskapsprogram. Dessutom inleddes ett förkortat program som riktar sig till medarbetare med en operativ ledarroll. Swedavias ledarskap ska präglas av ett kommunikativt angreppsätt. Därför utvecklades under året också ett speciellt dialogverktyg för effektiv kommunikation. Resultaten från årets medarbetarundersökning visade en positiv utveckling, där förtroende för ledarna på alla nivåer, från första linjens chefer till koncernledning, har ökat.

Effektiv kompetensförsörjning

Under året har Swedavia implementerat en ny roll- och befattningsmodell samt systemstödet Kompetensterminalen. Modellen säkerställer relevanta och transparenta krav avseende vilken kompetens som ställs på respektive roll inom företaget.

Till varje roll knyts obligatoriska utbildningar och behörigheter vilket bidrar till en mer effektiv kompetensförsörjning inom bolaget. Under 2015 påbörjar Swedavia ett traineeprogram samt fortsätter utvecklingsarbetet med fokus på ökat engagemang och därmed högre prestation.

Förbättrad hälsa och arbetsmiljö

På en flygplats pågår arbetet under dygnets alla timmar och många miljöer är fysiskt eller psykiskt krävande för medarbetarna. Under 2014 fortsatte Swedavia sitt systematiska arbetsmiljöarbete med inriktningen att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö med hög trivsel.

En väg är att aktivt arbeta med rehabilitering. Stor vikt läggs vid åtgärder i samband med upprepad korttidsfrånvaro. Det gäller också att så långt som möjligt förhindra att medarbetare hamnar i längre sjukskrivningar. Om sjukfrånvaro uppstår är målsättningen att medarbetaren snabbt ska kunna återgåtill sitt arbete, varför varje medarbetare har en särskild sjukvårds- och rehabiliteringsförsäkring.

Aktivt och inkluderande mångfaldsarbete

Vid Swedavias flygplatser arbetar människor i olika åldrar frånmånga olika kulturer och med olika kön, religioner och sexuell läggning. Swedavias syn är att olikheter mellan människor tillför värde och öppnar nya möjligheter. Därför bedriver koncernen ett aktivt mångfaldsarbete med ett inkluderande förhållningssätt som också är en investering i affärsnytta. Swedavia har en nolltolerans gentemot mobbning, trakasserier och diskriminering och har upparbetade rutiner för att motverka sådana beteenden.

För att öka medvetenheten i etikfrågor behandlas de i utbildningen av såväl nyanställda som chefer. Koncernen har ett mångfaldsperspektiv även i valet av underleverantöreroch i upphandling av bemanningstjänster. Särskilda krav säkerställer samsynen mellan Swedavia och leverantören i dessa frågor.