På denna webbplats använder vi cookies
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra
{{importantAnnouncement.HeadLine}}
{{importantAnnouncements[0].HeadLine}}
{{importantAnnouncement.HeadLine}}
Uppdaterad: {{importantAnnouncement.LastUpdated}}

Internationell förebild med klimatsmarta flygplatser

Flyget och klimatpåverkan

Flyget står för 2 % av världens koldioxidutsläpp

FN:s internationella klimatpanel (IPCC) anger att flygtrafiken idag svarar för omkring 2 procent av de globala utsläppen av fossil koldioxid. Tillsammans med utsläppen av kväveoxider, vattenånga och effekter från kondensstrimmor beräknas flyget svara för ca 3,5 procent av människans totala påverkan på klimatet.

Flyget står för 4-5 procent av Sveriges totala utsläpp av fossil koldioxid. Transportsektorn svarar i sin tur för en dryg tredjedel av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Detta är en större andel än i världen som helhet och beror på att Sverige har en i övrigt betydligt renare energiförsörjning, bland annat tack vare vattenkraft.

Men flygbranschen står inför en stor utmaning: att möta en fortsatt stark resenärstillväxt och samtidigt fortsätta att reducera de klimatpåverkande utsläppen. Branschens framtida framgångar förutsätter att begreppen hållbarhet och tillväxt går hand i hand.

Övriga utsläpp

Flyget, liksom andra fordon som drivs med fossila bränslen, släpper ut koldioxid i direkt relation till bränsleförbrukningen. På hög höjd bidrar flyget dessutom till klimatpåverkan genom utsläpp av kväveoxider, vattenånga och kondensstrimmor. Den vetenskapliga osäkerheten om denna klimatpåverkan är fortfarande mycket stor.

Det som flygmotorerna släpper ut är samma som vid all förbränning av fossilt bränsle: koldioxid, kväveoxider, kolväten, sot, partiklar, kolmonoxid och svaveldioxid.

Ibland kan det lukta kraftigt av flygfotogen på flygplatserna. Det som luktar i flygfotogen är svavelföreningar, så kallade merkaptaner, som har en genomträngande, intensiv och karakteristisk lukt i mycket små koncentrationer.

Svavelföreningarna tillhör samma grupp av ämnen som ställer till luktproblem i samband med massatillverkning (sulfatprocessen). Merkaptaner är ogiftiga i de låga koncentrationer som finns vid Swedavias flygplatser.

Biobränslen för flyg

Det pågår en snabb utveckling av alternativa bränslen för kommersiell flygtrafik. De bränslen som har högst potential är andra generationens biobränslen som tillverkas av bland annat alger, jatropha och camelina. I Sverige är restprodukter från skogsindustrin den råvara som i dagsläget är mest intressant. Dessa bränslen går att blanda (upp till max 50% för kommersiella flygningar) med fossila bränslen och det räknas med en betydande andel inblandning redan till 2020.

Swedavia deltar bland annat i ett nordiskt projekt, NISA (Nordic Initiativ for Sustainable Aviation), tillsammans med nordiska flygbolag, flygplatser, myndigheter och flygplanstillverkare för att hitta den mest effektiva försörjningen av biobränsle till branschen. Swedavia är också partner i den ekonomiska föreningen Fly Green Fund, vars syfte är att öka efterfrågan och tillgång på biobränsle i Norden.

Läs mer om biobränsle och Swedavias satsning här.

Flygplanens miljöprestanda förbättras

Europeisk flygforskning och flygindustri räknar med att till år 2020 kunna utveckla flygplan med 50 procent mindre bränsleförbrukning och därmed koldioxidutsläpp, 80 procent lägre utsläpp av kväveoxider och halverat buller, jämfört med ett flygplan som produceras idag. Jämfört med flygplan från 1960-talet är dagens flygplan 70 procent bränsleeffektivare per personkilometer. De modernaste flygplanen drar idag cirka 0,3 liter bränsle per passagerare och mil.

Gröna flygningar

Gröna flygningar är ett koncept i tre delar – grön avgång, raka flygvägar och grön inflygning. Var för sig och tillsammans bidrar de till ett grönare flyg – som gynnar både flygbolag och passagerare. Gröna flygningar sker i samarbete mellan Swedavia, flygtrafikledningen (LFV) och flygbolagen.

Läs mer om Gröna flygningar.

Internationella mål och överenskommelser

Eftersom flyget per definition är en global bransch måste flygets klimatpåverkan i största möjliga utsträckning hanteras i en global kontext. Samtidigt är klimatfrågan av stor betydelse för hela flygbranschen. Flyget har därför som första världsomspännande industri enats om långsiktiga globala miljömål.

Flygbranschens mål innebär att:

 • flygets utsläpp av fossil koldioxid ska minska med 1,5 procent per passagerarkilometer till 2020. Därefter ska flygets tillväxt vara klimatneutral.
 • de faktiska utsläppen av fossil koldioxid ska 2050 vara nere på hälften av 2005 års nivå.

Historiskt klimatavtal

I oktober 2016 enades världens länder om ett globalt klimatavtal för flyg kallat CORSIA Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation.
Förhandlingar har pågått i flera år och för första gången i historien har en hel sektor enats om ett globalt styrmedel för att hantera klimatpåverkan.

Färdplanen innebär bland annat att flygets utsläpp inte kommer att överstiga 2020 års nivå och vara halverade i absoluta tal till 2050. Detta är ett mål som ligger i linje med de utsläpp som kan tillåtas för flyget för att nå FN:s utsläppsmål 2050.

Tillväxt för flyget i världen och i Sverige

Internationellt räknas att flygtrafiken kommer att öka med drygt 4 procent per år fram till mitten av 2020-talet. De största ökningarna förutses i Asien och Stillahavsområdet, mellan Asien och Europa samt i Kina och Indien. Europa och Nordamerika är relativt mogna marknader med lägre tillväxttakt. För Sveriges del väntas en ökningstakt på cirka 2 procent per år. Antalet utrikes resenärer ökar mer, medan inrikesresandet snarare förväntas minska något de kommande åren.

Klimatneutralt företag

Swedavia är ett klimatneutralt företag sedan 2006. Det innebär att vi erbjuder tjänster som produceras utan negativ klimatpåverkan.

Ett klimatneutralt företag bedriver sin verksamhet utan att bidra till globala klimatförändringar. Företaget arbetar systematiskt med att beräkna sina utsläpp samt att successivt genomföra åtgärder i den egna verksamheten. Kvarstående utsläpp kompenseras genom internationella klimatprojekt, där motsvarande mängd koldioxid minskas.

Minskade utsläpp

En viktig del av Swedavias arbete är att kartlägga företagets utsläpp av växthusgaser och genomföra åtgärder för att minska dem. Satsningarna på klimatsmarta lösningar har också gett resultat, sedan 2005 har Swedavias utsläpp av fossil koldioxid minskats med 74 procent. En rad konkreta åtgärder har under åren bidragit till utsläppsminskningar, till exempel att:

 • all el som köps in och används i verksamheten är grön,
 • miljöbilar väljs vid inköp eller leasing av personbilar,
 • biobränslen har ersatt olja vid uppvärmning av flygplatsbyggnader.

Klimatkompensation

För att uppnå klimatneutralitet köper Swedavia in certifikat från projekt i utvecklingsländer. Projekten syftar till att minska utsläpp i utvecklingsländer. På detta sätt klimatkompenserar Swedavia för de utsläpp som ännu inte har minskats med egna åtgärder. Swedavias klimatkompenserar sina utsläpp utvalda klimatprojekt som är godkända av FN, så kallade CDM-projekt (Clean Development Mechanism), och dessutom certifierade enligt miljörörelsens Gold Standard (se förklaringar nedan).

Via en tjänst kan du som resenär kompensera för din flygresas utsläpp. 

Klimatkompensera din resa.

Så här beräknar Swedavia sina utsläpp

Alla beräkningar på Swedavias utsläpp av fossil koldioxid görs enligt GHG-protokollet (The GreenHouse Gas Protocol), vilket delar upp aktiviteterna som genererar utsläppen i tre olika områden. Vilket område respektive aktivitet tillhör beror på vilken rådighet Swedavia har över aktiviteten.

Utsläppen kompenseras för inom 3 olika områden

Område 1. Direkta utsläpp från källor som ägs eller kontrolleras av Swedavia.
- produktion av el och värme
- transport av material, produkter, avfall samt av anställda med egna fordon.

Område 2. Indirekta utsläpp kopplade till produktion av inköpt el och fjärrvärme

Område 3. Övriga indirekta utsläpp kopplade till våra egna tjänsteresor.

Ordlista

CDM står för Clean Development Mechanism och är ett system framtaget av FN under Kyotoprotokollet. Systemet har tagits fram för att industriländerna på ett säkert sätt ska kunna ta sitt klimatansvar och hjälpa utvecklingsländerna ekonomiskt till hållbar utveckling.

Gold Standard är en kvalitetsmärkning utöver CDM som tagits fram av ett 80-tal internationella miljöorganisationer, däribland WWF International och Greenpeace International. Märkningen innebär ytterligare krav på socialt ansvarstagande, lokal förankring och hållbarhet.

GHG-protokollet är en internationell standard för beräkning av växthusgasutsläpp, The GreenHouse Gas Protocol och framtagen av WRI World Resources Institute och WBCSD World Business Council for Sustainable Development.

Miljöfokus

Swedavia äger utöver flygplatserna även angränsande mark. Fördelningen mellan mark som nyttjas för flygplatsändamål och kringliggande mark varierar från en flygplats till en annan.

Det är allmänt känt att odlingslandskapets slåtterängar och betesmarker är värdefulla ur ett naturvärdesperspektiv. Däremot är det först på senare år som andra människoskapade miljöer, till exempel flygplatser, har visat sig vara rika på olika arter av växter och djur.

Vissa av landskapets nya miljöer, som exempelvis flygplatser, stationsområden och kraftledningsgator, påminner om det gamla jordbrukslandskapet. Runt start- och landningsbanorna på en flygplats finns vanligen 50 till 150 meter gräsyta på varje sida. Gräset slås flera gånger under sommaren, så att höjden inte överskrider 10–20 centimeter. Vid inflygningen till en flygplats behövs dessutom hinderfria ytor. Avverkningen av träd skapar buskmarker där bland annat flera fjärilsarter trivs.

Under 2010 påbörjades en inventering av den biologiska mångfalden på flygplatserna och den kringliggande marken. Bland annat gjordes en inventering runt Stockholm Arlanda Airport och Malmö Airport där ett antal nationellt, regionalt och kommunalt intressanta områden identifierades.

Arbetet med naturvärdesinventeringar har sedan fortsatt med markerna vid Göteborg Landvetter Airport samt på gräsytorna kring bansystemen på Arlanda, Bromma Stockholm Airport, Visby Airport, Åre Östersund Airport och Kiruna Airport.

De naturinventeringarna som gjorts kommer att arbetas in i respektive flygplats utvecklingsplan för att säkerställa att hänsyn tas till områden med hög biologisk mångfald. På Visby Airport hittades till exempel totalt 311 olika arter av växter och djur, varav 20 är rödlistade – det bedöms alltså att arterna riskerar att dö ut. 

Swedavias Communication on Progress 2016-rapport - pdf 626 Kb

Miljö- och energipolicy

Swedavia äger, driver och utvecklar flygplatser samt flygplatsnära fastigheter.

Vi strävar ständigt efter att förbättra ledningssystemet för att minska vår miljöpåverkan och använda resurser på ett hållbart sätt.

Det ska främst ske genom att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser, minimera övriga utsläpp till luft och vatten, minska användningen av kemikalier och uppkomst av avfall samt genom att ständigt verka för en effektivare energianvändning.

För oss är det en självklarhet att följa gällande miljö- och energilagstiftning samt övriga tillämpliga nationella och internationella regler och krav. Det är också en självklarhet att säkerställa tillgång till den information och de resurser som krävs för att uppnå miljö- och energimål. Vi ska även verka för att flygbuller och emissioner från flygverksamheten begränsas.

Grundregler

För att detta ska uppnås krävs att vi arbetar efter följande grundregler:

 • Hänsyn till miljön ska genomsyra varje del av verksamheten och vägas in i alla beslut.
 • Klimatpåverkan är flyg- och fastighetsbranschens viktigaste miljöfråga och ska prioriteras i beslut och aktiviteter.
 • Vi ska ständigt energieffektivisera och styra den egna verksamheten samt påverka andra aktörer som vi samverkar med, för en hållbar användning av resurser.
 • Vi ska köpa in energieffektiva produkter och tjänster och främja konstruktioner som leder till förbättring av energiprestandan.
 • Alla Swedavias medarbetare ska vara delaktiga i vårt miljö- och energiarbete.
 • Vi ska bedöma och hantera miljörisker och energiprestanda på ett systematiskt sätt.
 • Swedavia ska aktivt delta i det lokala, regionala, nationella och internationella arbetet i syfte att minska den negativa miljöpåverkan från flygbranschen och verka för en hållbar utveckling av flygplatserna.

Miljötillstånd

För att få driva en flygplats krävs miljötillstånd för den grundläggande verksamheten. Tillståndsmyndighet för de flesta av Swedavias flygplatser är mark- och miljödomstolen.

Till tillståndet knyts också olika villkor. Villkorsändringar görs vid förändringar av verksamheten, till exempel då in- och utflygningsvägar ska ändras. Vid en mindre förändring av verksamheten görs en anmälan, exempelvis när en flygplats tar en ny parkeringsplats i bruk eller byter halkbekämpningsmedel. Anmälan görs hos tillsynsmyndigheten, som vanligen är länsstyrelsen.

Miljöledningssystem

I maj 2012 blev Swedavia miljöcertifierade enligt ISO 14001. Swedavia har under många år arbetat med att minska sin miljöpåverkan och har lagt stor vikt vid ett strukturerat arbetssätt.

Flera flygplatser var miljöcertifierade innan det koncerngemensamma certifikatet togs emot. Redan 1999 certifierades Umeå Airport, som första flygplats i Norden, enligt ISO 14001. Därefter följde certifieringar av flygplatserna Göteborg Landvetter Airport, Malmö Airport och Stockholm Arlanda Airport. Idag är alla tidigare certifikat samlade i ett och samma för hela Swedavia inklusive fastighetsbolaget Swedavia Real Estate.

Ständiga förbättringar av verksamheten

ISO 14001 är en internationell standard för miljöledningssystem som ställer krav på hur verksamheten styr och leder sitt miljöarbete utifrån miljöpolicy, relevanta miljökrav och dess miljöaspekter. Kraven innebär att ständigt förbättra verksamheten och att hela tiden arbeta för att minska påverkan på miljön.
Arbetet går ut på att sätta mål, genomföra åtgärder samt följa upp arbetet. Detta driver hela tiden miljöarbetet framåt. Miljöledningssystemet är ett viktigt verktyg för ledningen. Ledningen får genom systemet bland annat kontroll på att miljörelaterade investeringar gör nytta.

Hög kvalitet och med klimatfrågan i fokus

Certifieringen visar att Swedavia har ett väl fungerande miljöarbete. Det visar att det finns rutiner av hög kvalitet för att formulera miljömål, fastställa handlingsplaner och för att följa upp miljöarbetet.

För Swedavia står klimatfrågan i fokus. Investeringar och en rad andra åtgärder har bidragit till att de fossila koldioxidutsläppen från den egna verksamheten minskats med 74 procent sedan 2005. Målet är nu att vi ska nå nollutsläpp av fossil koldioxid 2020. För vi kan ständigt bli bättre.

Swedavias certifikat - pdf