Klimatarbete

Samtliga Swedavias flygplatser är klimatcertifierade enligt den högsta nivån i Airport Carbon Accreditation, ACA. 

I oktober 2016 uppfyllde 24 flygplatser i Europa kraven för den nivån och hela 10 av dem är Swedavias flygplatser. Detta är ett tydligt bevis på ett enastående arbete som Swedavia lägger ner på att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser.

ACA, som är en förkortning av Airport Carbon Accreditation, är ett program för att mäta och gradera hur flygplatser arbetar med att minska klimatpåverkan. Läs mer om vilka som står bakom ACA längst ner på den här sidan.

Certifiering på ACA:s högsta nivå (nivå 3+) innebär att flygplatsen ska kunna redovisa egna fossila koldioxidutsläpp och de utsläppskällor flygplatsen kan påverka. Samtliga utsläppskällor verifieras av en oberoende revisor. Flygplatsen ska vidare kunna påvisa egna utsläppsminskningar och engagera övriga aktörer på flygplatsen för att minska sina respektive utsläpp. Slutligen ska flygplatsen vara klimatneutral i den egna verksamheten. Det innebär att flygplatsen kompenserar för de utsläpp som ännu inte minskats med egna åtgärder.

Så jobbar Swedavia

En ACA-certifiering på högsta nivån kräver genomförande av en rad praktiska förbättringsåtgärder och investeringar. För att klara av ett så omfattande arbete behövs ett stort engagemang och ett fungerande samarbete över hela flygplatsen. Swedavia har länge arbetat med energi- och klimatfrågor och minskade under perioden 2005-2014 koldioxidutsläppen från den egna verksamheten med drygt 74 %. Sedan arbetet med ACA påbörjats ges ytterligare tyngd åt åtgärder som reducerar koldioxidutsläppen. Det ökar medvetenheten hos alla på flygplatsen.

Exempel på genomförda förbättringar

  • Installation av LED-lampor som ersättning till traditionella och utbyte till lägre energiförbrukande armaturer.
  • Utbyte av värmesystem. Från oljepannor till uppvärmningssystem med pellets, bergvärme, solceller eller fjärrvärme. 
  • Utbyten av fordon. Bland annat genom inköp av hybridbussar, hybridbilar, elbilar och tyngre fordon som sopmaskiner med lägre koldioxidutsläpp.
  • Installation av rörelsedetektorer för belysning.
  • Optimering och utbyte av ventilations- och klimatanläggningar samt utbyten av dörrar för att bli tätare och energieffektivare.
  • Införande av brandövningar med etanolbaserat och förnyelsebart brandövningsbränsle.
  • Utbyte av dieseldrivna flygplanstrappor till en elektrisk typ.
  • Införande av bilpoolsystem för anställda och utbildning i sparsamt körsätt, t ex Eco Driving, bilparkeringar med laddning för elbilar.
  • Inköp av el producerad från vindkraft och koldioxidneutral fjärrvärme.
  • Ökad användning av förnybart bränsle till fordon t ex biogas, ökad förnybar inblandning i diesel.

Påverkar andra aktörer

Swedavias flygplatser arbetar aktivt i dialog med myndigheter, politiker, regionala intressenter och företag på flygplatsen. På alla flygplatserna hålls regelbundna möten och workshops med andra flygplatsaktörer för att finna nya överenskommelser om utsläppsminskande åtgärder samt för att generera nya idéer och utveckla samarbeten. Alla flygplatser är angelägna om att förbättra kollektivtrafiken till flygplatsen och därför finns flera exempel på goda samarbeten flygplatser och kollektivtrafikbolag emellan.

Fakta om ACA

Bakom certifieringsprogrammet Airport Carbon Accreditation står organisationen ACI Europe (Airport Council International Europe), ACI Asia-Pacific, ACI Africa och konsultfirman WSP Environment & Energy. Programmet följer den internationella standarden World Resources Institute (WRI) "Greenhouse Gas Protocol".

ACA startades 2009 efter ett beslut inom ACI Europe. IPCC:s (Intergovernmental Panel on Climate Change) beräkningar visade då att flygets fossila koldioxidutsläpp står för 2 % av de global utsläppen av koldioxid. Av dessa 2 % står flygplatsernas utsläpp för 5 %. De europeiska flygplatserna var fast beslutna att göra något gemensamt för att minska flygplatsernas klimatpåverkan och fortsätta det arbete som hade påbörjats på flera europeiska flygplatsers egna initiativ. Idag är ACA:s uppgift att engagera flygplatser att fortsätta arbeta aktivt med klimatfrågan. 

Krav för certifiering

Klimatmärkningen ACA:s bedömer och utmärker flygplatsers klimatarbete inom fyra nivåer: Kartläggning, Reduktion, Optimering och Neutralitet. Certifiering på den högsta nivån 3+ kräver att flygplatsen är helt klimatneutral avseende utsläpp från den egna verksamheten. När en flygplats uppfyllt kraven för högsta nivån innebär det att alla andra steg på skalan också är uppfyllda. 
 
Nivå 1 (Kartläggning): Innebär att flygplatsen ska fastställa utsläppskällor som flygplatsen har kontroll över, scope 1 eller 2 enligt Greenhouse Gas Protocol. Flygplatsen ska beräkna koldioxidutsläppen enligt ISO14064 och redovisa koldioxidavtrycket i en rapport. Rapporten ska verifieras av en oberoende revisor. 
 
Nivå 2 (Reduktion): Förutom ovan ska flygplatsen visa på en effektiv koldioxidhantering och att en minskning av koldioxidutsläppen har skett. En effektiv koldioxidhantering innebär bland annat att det ska finnas policy för energi och koldioxid, ansvarsfördelning, övervakning av bränsle och energiförbrukning, kommunikation med relevanta intressenter, mål för minskning av koldioxidutsläpp och energiförbrukning och utbildning av personal. 
 
Nivå 3 (Optimering): Kräver förutom nivå 1 och 2 att andra aktörer på flygplatsen engageras för att minska sina koldioxidutsläpp. Här inkluderas flygbolag och olika tjänsteleverantörer såsom marktjänstbolag, cateringföretag, kollektivtrafikbolag och andra som arbetar på flygplatsen. Denna nivå breddar omfattningen av vad som räknas in i den totala koldioxidberäkningen för flygplatsen. Här ska minst utsläpp från flygplanens start och landning räknas med, liksom passagerare och personals resor till och från flygplatsen samt personalens affärsresor. 
 
Nivå 3+ (Neutralitet): Utöver nivå 1-3 ska flygplatsen kompensera för de utsläpp flygplatsen har kontroll över (scope 1 och 2) som ännu inte kunnat minskas på egen hand. Kompensationen sker genom att investera i projekt i utvecklingsländer där en motsvarande mängd koldioxid binds. 

Alla Swedavias flygplatser är certifierade på Nivå 3+.