Klimatneutralt företag

Swedavia är ett klimatneutralt företag sedan 2006. Det innebär att vi erbjuder tjänster som produceras utan negativ klimatpåverkan.

Ett klimatneutralt företag bedriver sin verksamhet utan att bidra till globala klimatförändringar. Företaget arbetar systematiskt med att beräkna sina utsläpp samt att successivt genomföra åtgärder i den egna verksamheten. Kvarstående utsläpp kompenseras genom internationella klimatprojekt, där motsvarande mängd koldioxid minskas.

Minskade utsläpp

En viktig del av Swedavias arbete är att kartlägga företagets utsläpp av växthusgaser och genomföra åtgärder för att minska dem. Satsningarna på klimatsmarta lösningar har också gett resultat, 2005-2015 har Swedavias utsläpp av fossil koldioxid minskats med 73 procent. En rad konkreta åtgärder har under åren bidragit till utsläppsminskningar, till exempel att:

  • all el som köps in och används i verksamheten är grön,
  • miljöbilar väljs vid inköp eller leasing av personbilar,
  • biobränslen har ersatt olja vid uppvärmning av flygplatsbyggnader.

Klimatkompensation

För att uppnå klimatneutralitet köper Swedavia in certifikat från projekt i utvecklingsländer. Projekten syftar till att minska utsläpp i utvecklingsländer. På detta sätt klimatkompenserar Swedavia för de utsläpp som ännu inte har minskats med egna åtgärder. Swedavias klimatkompenserar sina utsläpp utvalda klimatprojekt som är godkända av FN, så kallade CDM-projekt (Clean Development Mechanism), och dessutom certifierade enligt miljörörelsens Gold Standard (se förklaringar nedan).
Via en tjänst här på webbplatsen kan du som resenär kompensera för din flygresas utsläpp. Se länkar på den här sidan under rubriken Klimatkompensera resan.

Så här beräknar Swedavia sina utsläpp

Alla beräkningar på Swedavias utsläpp av fossil koldioxid görs enligt GHG-protokollet (The GreenHouse Gas Protocol), vilket delar upp aktiviteterna som genererar utsläppen i tre olika områden. Vilket område respektive aktivitet tillhör beror på vilken rådighet Swedavia har över aktiviteten.

Utsläppen kompenseras för inom 3 olika områden

Område 1. Direkta utsläpp från källor som ägs eller kontrolleras av Swedavia.

  • produktion av el och värme
  • transport av material, produkter, avfall samt av anställda med egna fordon.

Område 2. Indirekta utsläpp kopplade till produktion av inköpt el och fjärrvärme
Område 3. Övriga indirekta utsläpp kopplade till våra egna tjänsteresor.

Ordlista

CDM står för Clean Development Mechanism och är ett system framtaget av FN under Kyotoprotokollet. Systemet har tagits fram för att industriländerna på ett säkert sätt ska kunna ta sitt klimatansvar och hjälpa utvecklingsländerna ekonomiskt till hållbar utveckling.

Gold Standard är en kvalitetsmärkning utöver CDM som tagits fram av ett 80-tal internationella miljöorganisationer, däribland WWF International och Greenpeace International. Märkningen innebär ytterligare krav på socialt ansvarstagande, lokal förankring och hållbarhet.

GHG-protokollet är en internationell standard för beräkning av växthusgasutsläpp, The GreenHouse Gas Protocol och framtagen av WRI World Resources Institute och WBCSD World Business Council for Sustainable Development.