Mål att öka materialåtervinningen

En stor del av det avfall som uppkommer på flygplatserna är en resurs som går att ta tillvara. 

En stor del av det avfall som uppkommer på flygplatserna är en resurs som går att ta tillvara. 
  
Allt avfall från Swedavias anläggningar sorteras i fyra kategorier: avfall till energiåtervinning, avfall till materialåtervinning, avfall till deponi samt farligt avfall. Idag går endast någon procent av avfallet till deponi medan den största andelen förbränns och återvinns som energi. Swedavias mål är dock att 60 % av avfallet ska gå till materialåtervinning (exklusive farligt avfall).

Farligt avfall innehåller ofta ämnen som kan förgifta mark, vatten, människor
och djur. Därför är Swedavia noga med att sådant avfall hanteras på ett säkert sätt så att det inte kan spridas.