Nollvision 2020

Swedavias mål är att den egna verksamheten inte ska släppa ut någon fossil koldioxid 2020.

Swedavias mål är att den egna verksamheten inte ska släppa ut någon fossil koldioxid 2020. Detta kräver teknikutvecklig i samarbete med partners. Målet går hand i hand med flygbranschens ambitioner om att halvera sina globala koldioxidutsläpp 2050 jämfört med 2005 och att branschens tillväxt ska vara koldioxidneutral från 2020.

För att nå det långsiktiga målet om nollutsläpp 2020 har vi genomfört och kommer att genomföra omfattande omställningar och investeringar i såväl fordon som energieffektivisering. I denna process är vi beroende av tillgång på förnybara drivmedel.

Delmål för 2016 uppnått

Under 2016 uppgick Swedavias fossila koldioxidutsläpp till cirka 2 720 ton. Sedan 2005 har koldioxidutsläppen minskats med drygt 75 procent.

Exempel på åtgärder som bidrar till minskad klimatpåverkan från Swedavias verksamhet:

•Grön el köps in till hela verksamheten.
•Biobränslen har ersatt olja vid uppvärmning av flygplatsbyggnader.
•Vi jobbar med energieffektiviseringar parallellt med att ersätta det fossila bränslet.
•Brandövningar genomförs med ett förnybart bränsle, sekundol, istället för med jet A1.
•Miljöbilar väljs vid inköp eller leasing av personbilar.

Strategi för fossilfri fordonsflotta

Förnybara bränslen och lägre energianvändning är två nyckelfaktorer i Swedavias klimatarbete. För att nollmålet 2020 ska uppnås spelar Swedavias fordonsflotta en avgörande roll då den idag står för merparten, drygt 90 procent, av koncernens kvarvarande utsläpp av fossil koldioxid. Swedavia strävar därför kontinuerligt efter att minska antalet fordon och ersätta dagens fossila bränslen i verksamheten.

Som ett led i detta levererades 14 nya biogasdrivna PSB-fordon (Plog-, sop och blåsfordon) till Stockholm Arlanda Airport hösten 2015. Den övriga fordonsflottan på flygplatserna består redan idag till stor del av eldrivna fordon.

En utmaning för att nå nollmålet är att få fram förnybara drivmedel, främst biodiesel, som klarar vintertemperaturer. År 2020 ska samtliga fordon i verksamheten drivas med el, biogas eller förnybar diesel.

Swedavia har som en viktig åtgärd tagit fram en strategi för en fossilfri fordonsflotta. Implementeringen av strategin kommer att fortsätta under kommande år. För att få en helt fossilfri fordonsflotta är dock Swedavia, som alla andra, bland annat beroende av att förnybara drivmedel tas fram.