Vatten

Swedavias mål är att bidra till en god ekologisk och kemisk status i de vatten som bolaget påverkar.

De flesta utsläppen till vatten från flygplatserna sker på vintern när flygplan och banor, av flygsäkerhetsskäl, avisas och halkbekämpas. Användningen av miljömässigt bättre kemikalier, uppsamling av kemikalier och rening av vatten från banorna är exempel på åtgärder som minskar påverkan på vattendragen nära våra flygplatser.

Avisning och halkbekämpning

Snö och is på vingar och stabilisatorer kan radikalt försämra ett flygplans egenskaper och i värsta fall vålla en olycka. Före start avisas därför flygplanen med en blandning av propylenglykol och varmt vatten.

För att hålla start- och landningsbanor halkfria används i första hand fältfordon som plogar och sopar. När det inte räcker måste halkbekämpningsmedel användas för att smälta isen. Sedan något år används företrädelsevis kaliumformiat, ett ämne som har betydligt bättre miljömässiga kvaliteter än sin föregångare, urea. Det har förbättrat kvaliteten på dagvattnet och minskat risken för övergödning.

Åtgärder för minskad miljöpåverkan

Både propylenglykol och kaliumformiat har i sig låg giftighet och är lätt nedbrytbara i naturen. Problemet är att det går åt mycket syre vid nedbrytningen och ämnena kan därför orsaka syrebrist i vattendrag och grundvatten om stora mängder släpps ut.

Vintertid sugs därför det mesta av glykolen som rinner av planen upp av särskilda fordon. Glykolen som samlas upp återvinns till ny glykol, bryts ner för produktion av biogas eller fungerar som en kolkälla i reningsverkens kvävereningsprocess. Halkbekämpningsmedlet som används på banorna och glykol som droppar från flygplanen vid uttaxning hamnar i dagvattnet från banor och ramper. Vid flertalet flygplatser leds dagvattnet via renings- eller utjämningsdammar innan det når vattendragen.

Förebyggande avisning

Ytterligare en åtgärd för att minska glykolanvändningen är förebyggande avisning. Det innebär att en mindre mängd glykol sprutas på flygplanet direkt efter landning. Glykolen fungerar som ett skydd så att is inte bildas på flygplanskroppen under markstoppet. Om planet är isfritt vid start behövs ingen ytterligare avisning. Med denna metod kan man spara en del glykol och därmed minska miljöpåverkan.

Alla flygplatser ska leva upp till kriterierna i det så kallade vattendirektivet*, därför har flera flygplatser också uppdaterat sina kontrollprogram avseende flygplatsens påverkan på vatten.

Spillvatten leds via reningsverk

Förorenat vatten från Swedavias verkstäder, brandövningsplatser, fordonstvättar, toaletter på flygplan samt från externa fastigheter på flygplatserna leds via spillvattenledningar till reningsverk. I spillvattnet från flygplatserna finns olja och vissa tungmetaller. Kontroll av kemikaliehantering och oljeavskiljare på flygplatserna minimerar miljöpåverkan vid utsläpp till spillvattennätet.

* Vattendirektivet: Inom EU finns det sedan år 2000 ett gemensamt regelverk – vattendirektivet – som ska säkra en god vattenkvalitet i Europas yt- och grundvatten. Direktivet ställer krav på att EU:s medlemsländer arbetar på ett gemensamt sätt med inriktning på att minska föroreningar, främja hållbar vattenanvändning och förbättra tillståndet för vattenberoende ekosystem.

Vattendirektivet omfattar alla sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten. Det övergripande målet är att alla vattenförekomster ska ha god vattenstatus år 2015, eller senast till år 2027. Detta gäller både biologiska och kemiska förhållanden i ytvatten samt en god grundvattenstatus. Normerna tillämpas till exempel när myndigheter och kommuner utövar miljötillsyn eller vid samhällsplanering.