Miljöstyrning

ACA

Alla Swedavias flygplatser är certifierade på den högsta nivån enligt Airport Council International Europes standard för flygplatsers klimatarbete.

Stockholm Arlanda Airport var den första flygplatsen i världen som fick den högsta certifieringen. Certifieringen innebär att Swedavias samtliga flygplatser kontinuerligt minskar de fossila koldioxidutsläppen från den egna verksamheten, bidrar till att andra verksamheter vid flygplatserna minskar sina utsläpp och att Swedavia kompenserar för de utsläpp som hittills inte reducerats.

Här kan du läsa mer om certifieringsprogrammet ACA.

Miljötillstånd

För att få bedriva flygplatsverksamhet krävs ett miljötillstånd enligt svensk miljölagstiftning.

I miljöbalken, regleras vilka verksamheter som kräver tillstånd. Det är mark- och miljödomstolen för respektive region som behandlar ansökningarna om miljötillstånd. Obligatoriska dokument som ingår i ansökan är bland annat en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), tekniska beskrivningar och en komplett redogörelse av hela den samrådsprocess som har genomförts inom ramen för ansökan.

I miljötillståndet regleras hur en verksamhet ska bedrivas för att minimera negativ påverkan på människors hälsa och på miljön. Bland annat specificerar ett tillstånd i vilken omfattning verksamheten är tillåten, vilka försiktighetsmått och skyddsåtgärder som behöver vidtas.

Miljöledning

Swedavia har ett miljöledningssystem som är certifierat enligt standarden ISO 14001:2015.

Med ett strukturerat arbete som hela tiden leder till ständiga förbättringar arbetar Swedavia dagligen för en minskad miljöpåverkan. Swedavia har ett proaktivt och innovativt miljöarbete vilket speglas i våra ambitiösa miljömål. Ett certifierat miljöledningssystem är ett bevis på Swedavias roll som en hållbar flygplatskoncern och att vi inkluderar hela verksamheten i arbetet.

ISO 14001 Certifikat, pdf
Miljö- och energipolicy, pdf

Energiledning

Swedavia har ett energiledningssystem som är certifierat enligt standarden ISO 50 001:2011.

Vårt ambitiösa energimål sätter riktningen för arbetet. Med ett systematiskt arbete med energieffektivisering som inkluderar hela organisationen uppnår Swedavia såväl minskad resursanvändning och klimatpåverkan som lägre energikostnader. Ett certifierat energiledningssystem är ett bevis på att vårt arbete är systematiskt och granskat av extern part.

Management System Certifikat, pdf