Besked om Swedavias flygplatsavgifter

Transportstyrelsen har beslutat att underkänna Swedavias beslut om flygplatsavgifter 2017. Parallellt har Förvaltningsrätten meddelat dom gällande Swedavias flygplatsavgifter 2016, där användarnas överklagan avslås. Tills nytt prisbeslut har fattats gäller Swedavias avgifter från 2016.

Swedavias prisbeslut för både 2016 och 2017 blev överklagade av flygplatsanvändarna. Transportstyrelsen beslutade 2016 till Swedavias fördel, bland annat i frågan om finansiering av investeringar, samt metoden för att bestämma Swedavias kapitalkostnad (WACC). Beslutet har prövats av Förvaltningsrätten som i sin dom från 19 maj i år ställer sig bakom Transportstyrelsens bedömning, och därmed indirekt beslutar i Swedavias fördel. Flygplatsanvändarna har överklagat domen till Kammarrätten som kommer att besluta om prövningstillstånd. Om prövningstillstånd ges förväntas en dom tidigast under första halvåret 2018.

Swedavias prisbeslut för 2017 har däremot underkänts av Transportstyrelsen i ett besked från 24 maj. Beslutet motiveras med att Swedavias kapitalkostnad anses vara för hög, baserad på ett för högt antagande om marknadsrisk (betavärde). Även Swedavias förslag till hantering av investeringsavvikelser genom retroaktiva avgiftsjusteringar underkänns.

Swedavia har överklagat Transportstyrelsens beslut för att få tydlighet i på vilka premisser som vår hantering av investeringar underkänns på. Överklagan berör även frågan om Swedavias kapitalkostnad där Transportstyrelsen har gjort en annan bedömning i år än de gjorde förra året, baserat på en ny europeisk riktlinje från december 2016. Transportstyrelsens beslut 2017 avviker från den bedömning som Förvaltningsrättens gjort i sin dom, varför det är viktigt för Swedavia att via en prövning få ökad tydlighet i frågan.

Trots att Transportstyrelsen underkänner 2017 års prisbeslut, beslutas också till Swedavia fördel på fyra av sex överklagade punkter. Swedavia anses uppfylla kraven på transparens i avgiftssamråden med användarna och den volymrabatt som föreslagits godkänns. Vidare klargörs att avgiftsskillnaden mellan Arlanda och Bromma inte kan anses otillåten, och att Transportstyrelsen endast prövar avgiftsnivån på de flygplatser som omfattas av Lagen om flygplatsavgifter, det vill säga Arlanda och Landvetter.

Beslutet från Transportstyrelsen innebär att Swedavias avgifter från 2016 gäller till dess att ett nytt prisbeslut har fattats. Processen för samråd inleds inom kort och ett nytt prisbeslut kommer att fattas i höst, med nya avgifter planerade att träda ikraft 1 jan 2018.

För mer information, vänligen kontakta consultation@swedavia.se