På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Omvärlden

Swedavia och flygbranschen lever i en värld av ständig förändring och påverkas av trender på flera olika plan. Världsekonomins upp- och nedgångar, den demografiska utvecklingen, värderingsskiften i samhället och inte minst tillgången till ny teknik är några av dem.

Omvärlden

De tre viktigaste trenderna sett ur ett längre perspektiv är den ökade globaliseringen, den fortsatta urbaniseringen och den ökande miljömedvetenheten. Eftersom trenderna påverkar hur kunder och samhället i stort förhåller sig till branschen påverkar de också ytterst affärsförutsättningarna för Swedavia och övriga aktörer.

Ökad globalisering

Den ökande globaliseringen, politiskt, ekonomiskt, kulturellt och socialt, gör att världen, bildligt talat, blir mindre. Organisationer likväl som personer, påverkas och blir allt mer beroende av varandra. Företag med verksamhet och produktion i flera länder förväntas ha insyn och ansvara för hela värdekedjan. En friare rörlighet där människor kan resa vart de vill, när de vill, leder till ökad efterfrågan på resor. Ett ökat utbyte när det gäller handel, turism och möjligheter till arbete och studier i andra länder än hemlandet, bidrar också till ett ökat resande.

Undersökningar visar att de internationella kontaktytor som skapas genom modern kommunikationsteknik ökar nyfikenheten för omvärlden och driver efterfrågan på flygresor. För flygbolagen i Europa kommer globaliseringen att innebära en fortsatt ökad konkurrens om transfertrafik till Asien och om tillgången till nya destinationer i världens tillväxtekonomier.

Globaliseringen och den moderna kommunikationstekniken har bidragit till att världens ekonomiska system idag är gränsöverskridande. De finansiella cyklerna har blivit allt kortare och förändringar i ett land eller på en enskild marknad kan snabbt få stora konsekvenser på andra håll.

Även ur säkerhetssynpunkt kan den ökande globaliseringen sägas vara en utmaning eftersom den politiska oron är stor i vissa delar av världen. Plötsliga förändringar kan medföra att flygbolagen snabbt styr om sin kapacitet till andra destinationer. Idag förekommer dessutom inte bara rent fysiska hot i form av till exempel terroristhot, civil oro och inbördeskrig, utan också olika typer av ”cyberkonflikter”, något som kräver ökad beredskap och ett högt säkerhetsmedvetande hos branschens aktörer.

Fortsatt urbanisering

Urbaniseringen är ett globalt fenomen. Idag bor hälften av världens befolkning i städer, om femton år bor två tredjedelar i städer. De allt mer tätbefolkade storstäderna ökar efterfrågan på och behovet av effektiva logistiklösningar för både resor och frakttransporter. Därmed växer storstadsflygplatsernas kapacitetsutmaning kontinuerligt. Sverige är idag det EU-land där urbaniseringen går allra snabbast, vilket också speglas i tillväxten i antalet passagerare på framförallt Stockholm Arlanda Airport.

Ökad medvetenhet kring hållbarhetsfrågor

Den tredje dominerande trenden är en ökande miljömedvetenhet. Pågående klimatförändringar kan förorsaka ekonomiska, mänskliga och miljömässiga katastrofer. Kraven på en mer hållbar samhällsutveckling och en bredare syn på vad som är tillväxt ökar därför kontinuerligt. Det innebär inte bara att ekonomiska nyckeltal, utan också socialt ansvarstagande och miljöhänsyn blir allt viktigare.

För flygbranschen innebär det ett fortsatt fokus på praktiska åtgärder i form av miljöåtgärder för minskade utsläpp av kemikalier, koldioxid och buller, något som gäller såväl flygbolag som flygplatser som måste investera i nya flygplan respektive anläggningar. Detta sker i skuggan av en ökad internationell harmonisering och skärpning av lagstiftningen, speciellt inom miljöområdet, men också inom frågor som gäller antikorruption och arbetsrätt.

Parallellt har möjligheterna att granska organisationer och deras verksamhet ökat radikalt i internetsamhället. Det ställer stora krav på branschens aktörer, både vad gäller lyhördhet för nya konsumentkravoch transparens i det dagliga agerandet för att bibehålla och utveckla branschens förtroende.

Ändrat konsumentbeteende

Konsumentens, resenärens, beteende och värderingar har förändrats över tid, något som har både demografiska och ekonomiska förklaringar. Ett ökande välstånd i utvecklingsländerna, en äldre och friskare befolkning som är vana resenärer, ett mer flexibelt arbetsliv och fler enpersonshushåll ökar efterfrågan på resor.

Kraven på samverkan mellan de olika transportslagen växer och resenärerna vill i allt större utsträckning ha mer flexibla, individanpassade och tillgängliga trafiksystem. Det har också skett en förskjutning i värderingarna. Resor och upplevelser har blivit allt viktigare som statusmarkörer. I ökande omfattning ersätter semesterresor och restaurangbesök köp avtraditionella kapitalvaror, exempelvis teve-apparater.

Kundmakten ökar då kunden idag är allt mer medveten, har en större valfrihet och är svårare att engagera. Situationen avgör, köpbeslut baseras på känsla och service, snarare än varumärke. Det ökar svårigheten och öppnar samtidigt för nya affärsmöjligheter i form av tjänster.

Liksom i samhället i övrigt smälter e-handel och fysisk handel samman. Den nya digitala livsstilen innebär att det fysiska rummet på flygplatsen måste anpassas till det digitala rummet, inte bara vad gäller bandbredd, utan också i utformning.

Tillgång till lounger,”workpods” och ”thinkpods” för arbete och vila blir allt viktigare. För flygbolagen innebär den större andelen privatresande att antalet passagerare i dyrare biljettklasser minskar. För att upprätthålla intäkterna sker satsningar istället på tilläggstjänster och ombordförsäljning. Flygplatserna anpassar på samma sätt skyltning, produkter och tjänster till allt fler utländska privatresenärer, främst från tillväxtekonomierna.

Kostnadsjakten fortsätter

Flygbolagen har en hårt pressad lönsamhet och blir alltmer kortsiktiga och lättrörliga i sin verksamhet. De söker de attraktiva destinationer som ger bästa avkastningen. Den konsolidering som skett i små steg under det senaste årtiondet fortsätter.

Flygbolagens kostnadsjakt återspeglas hos flygplatserna, där låga avgifter redan idag är en konkurrensfördel. Stora investeringar sker i ny teknik för ökad automatisering och självbetjäning genom bland annat positionerings- och push-tjänster för att bättre styra flöden av resenärer och fraktgods. ”Internet of everything”, där både människor och maskiner är ständigt uppkopplade till mobila höghastighetsnät, är drivande för kostnadseffektiv verksamhet och ökad kundnytta.