På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Hållbarhet och miljö – några av Swedavias viktigaste områden

Swedavia arbetar intensivt med hållbarhetsfrågor på olika plan och där är miljöhänsyn en stor del av arbetet. Vi är bland annat världsledande på att driva klimatsmarta flygplatser.

Hållbarhet är Swedavias utgångspunkt

 • Kundfokus och hållbar utveckling är utgångspunkten för Swedavias verksamhet och strategi eftersom vi är övertygande om att det stärker vår långsiktiga konkurrenskraft.
 • Swedavia ska vara ett föredöme inom hållbar utveckling och har därför kopplat övergripande hållbarhetsmål till områdena miljöhänsyn, social utveckling, kund och ekonomi.
 • Hållbar samverkan med leverantörer och samarbetspartners säkerställs genom Swedavias ”Code of Conduct”.
 • Swedavia är ansluten till FN:s Global Compact (internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption riktade till företag).

Swedavia är världsledande på att driva klimatsmarta flygplatser

 • Samtliga Swedavias flygplatser är klimatcertifierade enligt högsta nivån av ACA (Airport Carbon Accreditation).
 • Av 14 europeiska flygplatser certifierade på den högsta nivån är 10 svenska och drivs av Swedavia (14 maj 2013).
 • Klimatneutralt sedan 2006.
 • Koldioxidutsläppen i den egna verksamheten sänkta med 56 procent sedan 2005.
 • Utsläpp som ännu inte kunnat reduceras genom åtgärder i den egna verksamheten kompenseras genom internationella klimatprojekt där motsvarande mängd koldioxid reduceras.

Noll utsläpp av fossil koldioxid från den egna verksamheten 2020

 • Minska energianvändningen (bränsle, el, värme).
 • Swedavias totala energianvändning har minskat med 28 procent under perioden 2005-2011.
 • Förnya fordonsflottan och bränslen – omställning till fossilfria drivmedel.
 • Stimulera till ökat kollektivresande till och från flygplatserna (exempelvis har vi nyligen nått målsättningen att minst 50 procent ska färdas kollektivt till och från Stockholm Arlanda Airport).

Swedavia står bakom flygbranschens globala klimatmål:

 • Flygets utsläpp till 2020 ska minska med 1,5 procent per år.
 • Flyget ska ha koldioxidneutral tillväxt från 2020.
 • Flygets utsläpp 2050 ska vara halverade jämfört med 2005.
 • För att lyckas med denna punkt och punkten ovan är Swedavia beroende av betydande tekniksprång som kräver samverkan mellan näringsliv, forskning och politik på internationell nivå (exempelvis kring utveckling av förnybara bränslen i kommersiell skala).
 • Deltagande i utvecklingsprojekt för kurvade inflygningar och effektivare hantering i luftrum och på själva flygplatserna.
  Generell fakta om flyget och miljön – läs mer

Övrigt miljöarbete på flygplatserna

 • Bullerisoleringsprojekt med flygplatsernas närboende.
 • Glykolåtervinning vid avisning, spill- och dagvattenhantering och dagvettenrening på flygplatserna, noggrann mätning och uppföljning av vattenkvalitet.
 • Att vid de största flygplatserna endast tillåta miljötaxibilar.
 • Fler laddningsstolpar för elbilar på flygplatserna. Snabbladdningsstation för elbussar på Umeå Airport.

Mångfaldsarbete är avgörande för Swedavias affär utifrån synen att människors olikheter berikar

 • Swedavia jobbar utifrån en mångfalds- och jämställdhetsplan, inklusive rutiner för att ta hand om upplevda särbehandlingar, nolltolerans mot mobbning och sexuella trakasserier etc.
 • 43 procent kvinnliga chefer och 36 procent kvinnliga chefer i koncernledningen (att jämföra med 33 procent kvinnor totalt inom Swedavia).
 • Projekt tillsammans med Samhall för att bidra till att få fler personer med funktionsnedsättning i arbete.