På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Kommuniké från Swedavias årsstämma 2013

2013-04-26, kl. 16:14

Swedavias årsstämma avhölls den 26 april 2013 på Clarion Hotel Arlanda Airport. Stämman omvalde styrelsen i sin helhet, fastställde resultat- och balansräkningar för 2012 och beviljade styrelsens ledamöter och vd ansvarsfrihet. Även i övrigt beslutade stämman i enlighet med förslagen.

Val av styrelse och revisor

Stämman följde nomineringsbeslutet och omvalde ledamöterna Karin Apelman, Lars Backemar, Anders Ehrling, Anna Elgh, Adine Grate Axén, Hans Jeppsson, Jenny Lahrin, Ingemar Skogö och Lottie Svedenstedt. Ingemar Skogö valdes till styrelsens ordförande. För en mer ingående presentation av ledamöterna hänvisas till sidan Styrelse.

Stämman valde vidare Ernst & Young AB som revisor för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Arvode till styrelse

Det beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med 440 000 kronor till styrelsens ordförande samt 220 000 kronor till övriga bolagsstämmovalda ledamöter, 35 000 kronor till ordföranden i styrelsens revisionsutskott, 25 000 kronor till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott samt 20 000 kronor till övriga ledamöter i bolagets utskott.

Undantag från ovan finns för ledamöter som är anställda i Regeringskansliet eller arbetstagarrepresentanter.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Riktlinjerna tillämpar de principer som fastställts av regeringen i ”Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande” (2009-04-20) och eftersträvar ersättningar som är konkurrenskraftiga, takbestämda, rimliga och ändamålsenliga.

Disposition av bolagets resultat

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2012 och att bolagets disponibla medel istället överförs i ny räkning.