På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Vår verksamhet

Swedavia har uppdraget att driva och utveckla de flyg­platser som ingår i det nationella basutbudet och bidra till en ökad tillgänglighet för Sverige och för landets regioner.

Med grunden i fyra valda strategiska inriktningar och i de intressentdialoger och väsentlighetsanalyser som genomförts, har Swedavia organiserat sin verksamhet för att, med kunden i fokus, både hållbart och affärsmässigt driva verksamheten och uppnå sina mål. Arbetet ska dessutom präglas av ett klimat som har säkerhet som ledord, både vad gäller flygsäkerhet och luftfartsskydd. 

Verksamheten finns inom de två områdena flygplats- och fastighets­verksamhet. Tillsammans bildar de ett helhetserbjudande som bidrar till uppfyllandet av uppdraget genom affärsmässig avkastning för ägarna och värde för kunderna, det vill säga resenärer, flygbolag och hyresgäster.

Under året har Swedavia fortsatt sina investeringar för ökad effektivitet, kapacitet och attraktivitet och därmed ökat kundvärde för såväl resenärer som flygbolag. Dessa och tidigare åtgärder, tillsammans med en fortsatt stark tillväxt i resandet och en framgångsrik fastighetsförsäljning, bidrog till att koncernen uppfyllde sina ekonomiska mål för 2014. 

Swedavias flygplatsverksamhet består av de två områdena Aviation Business och Commercial Services.

Aviation Business

Aviation Business erbjuder tjänster inriktade på själva flygverksamheten i form av start- och landningstjänster, marktjänster och flygplansparkering för flygbolag. Dessutom erbjuds olika typer av passagerartjänster som exempelvis bagagehantering.

Verksamheten svarar också för infrastrukturen i form av terminaler och tillhörande system, liksom för det luftfarts- och flygsäkerhetsskydd som krävs för en stabil och säker verksamhet. En väl fungerande flygplats med ett stort utbud av attraktiva destinationer lockar resenärsströmmar.

Det finns också en symbios eftersom flygplatsens och destinationens attraktivitet har en avgörande betydelse för flygbolagens val av destinationer och för viljan att etablera direktlinjer. Ju fler resenärer till och från en flygplats, desto intressantare är det för flygbolagen att erbjuda nya destinationer, vilket i sin tur leder till ökat resande och en ökad attraktivitet.

Commercial Services

Commercial Services svarar för att utveckla den verksamhet som finns i form av handel och tjänster i anslutning till flygplatsverksam­heten. Avsikten är att skapa ett utbud som gör Swedavias flygplatser attraktiva för resenärerna. Flygplatser med ett attraktivt utbud och en bra infrastruktur för resor och handel, får resenärerna att komma tidigare och stanna kvar längre – och återvända när det är dags för nästa resa.

Det driver trafik och därmed intäkter för såväl Swedavia som flygbolagen. Idag utgör Swedavias intäkter från försäljningen på flygplatserna en lägre procentuell andel av de totala intäkterna i jämförelse med många andra flygplatser. Det kan delvis förklaras av att resenärerna agerar olika beroende på vilken destination och vilket flygbolag som är aktuellt. Swedavia har dessutom en stor andel inrikestrafik och inrikesresenären tenderar i genomsnitt att spendera lägre belopp på flygplatserna än utrikesresenären.

En växande fastighetsverksamhet

Swedavia Real Estate innefattar de fastigheter, både byggnader och mark, som bedömts vara möjliga att exploatera. De fastigheter som används för själva flygplatsverksamheten, exempelvis terminaler och som utgör största delen av det totala fastighetsbeståndet, ingår därför inte i Swedavia Real Estate.

Fastighetsverksamheten har vidare tillförts bolagiserade verksamheter som svarar för koncernens energiförsörjning, respektive telekommunikationer. Dessa bolag erbjuder sina tjänster även till andra aktörer.Swedavia Real Estates uppgift är att äga, förvalta och exploatera utvalda fastigheter med syfte att stärka attraktivitet och konkurrenskraft för flygplatsen och för regionen.

Fastighetsverksamheten utgör en del av Swedavias samlade kund­erbjudande, men är också en viktig förutsättning för koncernens finansiering av fortsatt utbyggnad och förnyelse. Enligt Swedavias strategi ska intäkterna från förädlade fastigheter som avyttras minska behovet av extern finansiering.

En viktig del av fastighetsbeståndet utgörs av kontors- och logistik­byggnader vid Stockholm Arlanda Airport, Göteborg Landvetter Airport och Malmö Airport. Vissa av dessa ägdes tidigare av fastighetsbolaget bolaget Nordic Airport Properties, där Swedavia under 2013 förvärvade samtliga utestående andelar. Fastigheterna har, tillsammans med de byggnader som Swedavia förvärvade från SAS 2012, omstrukturerats till registerfastigheter med ett bokfört värde på cirka tre miljarder kronor.